Cổng dịch vụ công trực tuyến ::Tiếp nhận hồ sơ

Tài chính Kế hoạch

Thủ tục :Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã nộp Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã tại Bộ phận Tiếp nhận và trả
kết quả (bộ phận “Một cửa liên thông”) thuộc UBND huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ
sở chính.

Cán
bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ viết giấy biên
nhận cho Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hợp tác xã.

Bước 2:  Phòng Tài chính kế hoạch
thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho hợp
tác xã.

Bước
3:
Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi đặt trụ sở
chính.

Cách thức thực hiện; 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
(Bộ phận một cửa) của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi đặt trụ sở chính

2.Thành
phần, số lượng hồ sơ:

2.1 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

2.1.1. Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã theo mẫu quy
định tại Phụ lục số I-5 của Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 8 tháng 4 năm
2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2.1.2. Nghị quyết của hội đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng
quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật
Hợp tác xã.

HTX
thay đổi ngành nghề:

– Trường hợp hợp tác xã
thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, hợp
tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai
ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục
2.

– Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ
sung hoặc ngành, nghề kinh doanh được bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành,
nghề kinh doanh chính của hợp tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1
(hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên.

2.2  Số lượng
hồ sơ: 01 bộ (bộ gốc).

2.3 Thời hạn giải quyết  3 ngày

2.4  Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ
chức

2.5 Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch;

 2.6  Kết quả giải quyết TTHC  Giấy chứng nhận đăng ký hợp
tác xã

 2.7 Phí, lệ phí  30.000 đồng. Thực
hiện theo Điều 1, Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.