Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Số TT

Tiêu chí đánh giá

Thang điểm tối đa

Điểm hợp tác xã tự chấm

Ghi chú

I

Nhóm tiêu chí về tài chính

30

1

– Tiêu chí 1 : Vốn của hợp tác xã ; 7 a ) Tổng nguồn vốn trung bình của HTX 6 b ) Tổng nguồn vốn của HTX tăng so với năm trước 1

2

– Tiêu chí 2 : Tài sản của hợp tác xã 6 a ) Tổng tài sản không chia trung bình 5 b ) Tổng tài sản không chia tăng so với năm trước 1

3

– Tiêu chí 3 : Kết quả sản xuất kinh doanh thương mại trong năm của hợp tác xã ; 11 a ) Tổng doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ 4 b ) Tỷ lệ đáp ứng loại sản phẩm, dịch vụ cho thành viên 3 c ) Lợi nhuận ( thu nhập ) trước thuế 4

4

– Tiêu chí 4 : Trích lập các Quỹ của hợp tác xã 6 a ) Tỷ lệ trích lập Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng 2 b ) Tỷ lệ trích lập Quỹ Dự phòng 2 c ) Tỷ lệ trích lập các Quỹ khác 2

II

Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành, năng lực của hợp tác xã

30

5

– Tiêu chí 5 : Chấp hành pháp lý trong hoạt động giải trí của hợp tác xã 8

6

– Tiêu chí 6 : Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại 6

7

– Tiêu chí 7 : Trình độ cán bộ quản trị điều hành quản lý. 6 a ) Tỷ lệ cán bộ quản trị HTX qua đào tạo và giảng dạy ĐH, CĐ trở lên 2

 

b ) Tỷ lệ cán bộ quản trị HTX qua đào tạo và giảng dạy sơ cấp, tầm trung 2 c ) Tỷ lệ cán bộ trẻ 2

8

– Tiêu chí 8 : Thực hiện các chính sách, chủ trương cho thành viên và người lao động 6

9

– Tiêu chí 9 : Mức độ vận dụng văn minh khoa học kỹ thuật, kiến thiết xây dựng tên thương hiệu, chuỗi giá trị 4

III

Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên, cộng đồng và tiêu chí khác

40

10

– Tiêu chí 10 : Mức độ tham gia của thành viên so với hợp tác xã ; 14 a ) Tổng số thành viên HTX 4 b ) Tỷ lệ thành viên tham gia mới 3 c ) Tỷ lệ thành viên tham gia đại hội thành viên 3 d ) Tỷ lệ thành viên sử dụng dịch vụ 4

11

– Tiêu chí 11 : Lợi ích thành viên ; 10 a ) HTX có giá khuyến mại cho thành viên 4 b ) Tỷ lệ chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ 4 c ) Thu nhập thành viên tăng so năm trước 3

12

– Tiêu chí 12 : Sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã đáp ứng cho thành viên 7 a ) Số lượng dịch vụ đáp ứng 3 b ) Chất lượng dịch vụ 4

13

– Tiêu chí 13 : Công tác thông tin, truyền thông online, giảng dạy tu dưỡng 4

14

– Tiêu chí 14 : Mức độ tác động ảnh hưởng tích cực đến hội đồng 3

15

– Tiêu chí 15 : Hợp tác xã được khen thưởng trong năm. 2

16

Tổng điểm

100