Hội nhập kinh tế quốc tế là động lực phát triển xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh tư liệu

Ngày 5-11-2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

I – TÌNH HÌNH 

1. Từ khi nước ta chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (năm 2007) đến nay, tiến trình chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng hơn, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là: 

– Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế – xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp vương quốc ; thôi thúc hoàn thành xong thể chế kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa ; lan rộng ra thị trường, tăng nhanh xuất khẩu, tranh thủ được khối lượng lớn vốn góp vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến, tri thức, kinh nghiệm tay nghề quản trị và những nguồn lực quan trọng khác ; tạo thêm nhiều việc làm ; nâng cao dân trí và cải tổ đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc hội nhập quốc tế từ Trung ương đến địa phương được nâng lên một bước ; tổ chức triển khai, cỗ máy những cơ quan quản trị nhà nước được củng cố và nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí. Đội ngũ người kinh doanh Nước Ta có bước trưởng thành đáng kể .
– Hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng vào việc lan rộng ra và đưa quan hệ của nước ta với những đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, tạo thế xen kẽ quyền lợi, góp thêm phần gìn giữ thiên nhiên và môi trường tự do, không thay đổi để tăng trưởng quốc gia ; giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ bảo mật an ninh chính trị và trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; tiếp thị hình ảnh quốc gia và con người Nước Ta, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế .

2. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hội nhập kinh tế quốc tế vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: 

– Chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế có nơi, có lúc chưa được không cho kịp thời, khá đầy đủ và triển khai trang nghiêm. Hội nhập kinh tế quốc tế còn bị tác động ảnh hưởng bởi cách tiếp cận phiến diện, thời gian ngắn và cục bộ ; do đó, chưa tận dụng được hết những thời cơ và ứng phó hữu hiệu với những thử thách .
– Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và quy trình thay đổi ở trong nước, nhất là thay đổi, triển khai xong thể chế, trước hết là mạng lưới hệ thống lao lý, chính sách, chủ trương chưa được thực thi một cách đồng nhất, chưa kết nối ngặt nghèo với quy trình nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu, phân phối nhu yếu bảo vệ quốc phòng – bảo mật an ninh, bảo vệ bảo mật an ninh chính trị, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa .
– Hội nhập kinh tế quốc tế chưa được phối hợp ngặt nghèo, hiệu suất cao với hội nhập trong những nghành nghề dịch vụ khác. Chưa tạo được sự xen kẽ ngặt nghèo quyền lợi kế hoạch, vĩnh viễn với những đối tác chiến lược, nhất là những đối tác chiến lược quan trọng. Việc ứng phó với những dịch chuyển và giải quyết và xử lý những ảnh hưởng tác động từ môi trường tự nhiên khu vực và quốc tế còn bị động, lúng túng và chưa đồng nhất .

3. Hiện nay, tình hình trong nước, khu vực và thế giới đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế – x ã hội, khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị – xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. 

Việc triển khai có hiệu suất cao những hiệp định thương mại tự do ( FTA ) thế hệ mới sẽ tạo ra thời cơ lan rộng ra, đa dạng hóa thị trường với mức tặng thêm cao, tham gia sâu hơn vào chuỗi đáp ứng, mạng lưới sản xuất toàn thế giới ; góp thêm phần tích cực vào quy trình thay đổi đồng điệu và tổng lực, khơi dậy tiềm năng của quốc gia và sức phát minh sáng tạo của những những tầng lớp nhân dân, cải tổ đời sống nhân dân, nâng cao trình độ tăng trưởng, giảm dần tỉ trọng gia công lắp ráp của nền kinh tế. Nước ta cũng có thời cơ tham gia dữ thế chủ động và sâu hơn vào quy trình định hình và cải cách những định chế, chính sách, cấu trúc khu vực và quốc tế có lợi cho ta và có điều kiện kèm theo thuận tiện để đấu tranh bảo vệ quyền lợi vương quốc – dân tộc bản địa, quyền lợi của những tổ chức triển khai, cá thể ; bảo vệ độc lập, tự chủ, củng cố và duy trì thiên nhiên và môi trường độc lập, không thay đổi để kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Doanh nghiệp Nước Ta nhìn chung có thời cơ để tăng trưởng mạnh hơn, phát minh sáng tạo hơn và có sức cạnh tranh đối đầu hơn. Người tiêu dùng có thêm thời cơ lựa chọn sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, giá thành cạnh tranh đối đầu ; bảo vệ tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường tự nhiên .
Tuy nhiên, việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, sống sót và tiến hành triển khai những cam kết quốc tế mới cũng sẽ đặt ra nhiều khó khăn vất vả, thử thách không riêng gì về kinh tế mà còn cả về chính trị, xã hội. Sức ép cạnh tranh đối đầu ngày càng nóng bức, nhiều ngành, doanh nghiệp và mẫu sản phẩm của nước ta sẽ gặp khó khăn vất vả hơn. Việc thực thi những cam kết sâu rộng và cao hơn, nhất là vấn đề lao động, việc làm, bảo vệ thiên nhiên và môi trường … phân phối nhu yếu nội luật hóa những cam kết nếu không được nghiên cứu và điều tra, sẵn sàng chuẩn bị kỹ, có lộ trình, bước tiến tương thích, sẽ tác động ảnh hưởng xấu đi đến quy trình thay đổi, hoàn thành xong thể chế, xử lý những yếu tố phức tạp, nhạy cảm. Việc thực thi những tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế ( ILO ) cũng đặt ra những thử thách mới không chỉ so với quản trị của Nhà nước mà còn hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến không thay đổi chính trị – xã hội, vai trò và hoạt động giải trí của Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta .
Những thời cơ và thử thách nêu trên có mối quan hệ qua lại và hoàn toàn có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cơ hội hoàn toàn có thể trở thành thử thách nếu không được tận dụng kịp thời. Thách thức hoàn toàn có thể biến thành thời cơ nếu tất cả chúng ta dữ thế chủ động ứng phó thành công xuất sắc .

II – MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1 – Mục tiêu : Thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững không thay đổi chính trị – xã hội, nhằm mục đích tăng cường năng lực tự chủ của nền kinh tế, lan rộng ra thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ tiên tiến, tri thức, kinh nghiệm tay nghề quản trị, bảo đả m tăng trưởng nhanh và vững chắc, nâng cao đời sống nhân dân ; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa ; giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ ; nâng cao uy tín và vị thế của Nước Ta trên trường quốc tế .

2. Quan điểm chỉ đạo 

– Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế ; dữ thế chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế vì quyền lợi vương quốc – dân tộc bản địa là xu thế kế hoạch lớn để thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận dụng phát minh sáng tạo những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề và xử lý tốt những mối quan hệ lớn, nhất là mối quan hệ giữa tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng .
– Hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm của hội nhập quốc tế ; hội nhập trong những nghành khác phải tạo thuận tiện cho hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân ; người kinh doanh, doanh nghiệp, đội ngũ tri thức là lực lượng đi đầu. Nhà nước cần tập trung chuyên sâu khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo cho sự tăng trưởng, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của vương quốc, doanh nghiệp và mẫu sản phẩm Nước Ta, nâng cao trình độ tăng trưởng của nền kinh tế .
– Bảo đảm đồng nhất giữa thay đổi và hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh việc thay đổi, triển khai xong mạng lưới hệ thống pháp lý, chính sách, chủ trương ; dữ thế chủ động giải quyết và xử lý những yếu tố phát sinh ; giám sát ngặt nghèo và quản trị hiệu suất cao quy trình thực thi cam kết trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là trong những nghành, yếu tố tương quan đến không thay đổi chính trị – xã hội .
– Bảo đảm sự chỉ huy tuyệt đối của Đảng so với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững không thay đổi chính trị – xã hội trong toàn cảnh nước ta tham gia những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nâng cao hiệu suất cao quản trị của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đổi mới phương pháp chỉ huy của Đảng so với những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, đặc biệt quan trọng là công đoàn, tương thích với nhu yếu của tình hình mới .

III – MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN 

1. Chủ trương, chính sách chung 

– Xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế, thiết kế xây dựng nền kinh tế có năng lực tự chủ cao, ứng phó được với những dịch chuyển kinh tế quốc tế ; giữ vững không thay đổi kinh tế vĩ mô, bảo mật an ninh kinh tế .
– Thực hiện thay đổi quy mô tăng trưởng gắn với cơ cấu tổ chức lại nền kinh tế, coi đây vừa là tiền đề, vừa là hệ quả của hội nhập kinh tế quốc tế, là giải pháp có tính quyết định hành động để nâng cao nội lực nhằm mục đích tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mới, bảo vệ nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững và kiên cố. Xác định ngày càng tăng xuất khẩu, số lượng và chất lượng lôi cuốn góp vốn đầu tư quốc tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu suất lao động, sức cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế là những tiêu chuẩn kinh tế trực tiếp để nhìn nhận tác dụng hội nhập quốc tế về kinh tế .
– Tiếp tục thực thi ba cải tiến vượt bậc kế hoạch, tạo môi trường tự nhiên góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại thuận tiện cho tăng trưởng nhanh và vững chắc ; triển khai có hiệu suất cao tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững không thay đổi chính trị trong tình hình mới và thực thi những cam kết quốc tế. Tập trung nghiên cứu và điều tra, tiến hành thực thi những giải pháp mới có hiệu suất cao để phát huy sức mạnh tổng hợp và sự phát minh sáng tạo của hội đồng doanh nghiệp, người kinh doanh ; kêu gọi can đảm và mạnh mẽ mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho góp vốn đầu tư tăng trưởng .
– Trong 5 – 10 năm tới, tập trung chuyên sâu khai thác hiệu suất cao những cam kết quốc tế, thiết kế xây dựng những chính sách, chủ trương phòng vệ thương mại, phòng ngừa và xử lý tranh chấp quốc tế ; có chủ trương tương thích tương hỗ những nghành nghề dịch vụ có năng lượng cạnh tranh đối đầu thấp vươn lên ; tăng cường giảng dạy, nâng cao năng lượng cán bộ, trình độ pháp lý quốc tế, kiến thiết xây dựng hàng rào kỹ thuật, giải pháp phòng vệ dữ thế chủ động tương thích .

2. Các chủ trương, chính sách cụ thể 

2.1. Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức 

– Tăng cường công tác làm việc tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi những tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng và hội nhập quốc tế nói chung. Nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của cả xã hội, đặc biệt quan trọng là của doanh nghiệp, người kinh doanh so với những thỏa thuận hợp tác quốc tế, đặc biệt quan trọng là thời cơ, thử thách và những nhu yếu phải phân phối khi tham gia và thực thi những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới bằng những hình thức, nội dung tuyên truyền tương thích và hiệu suất cao cho từng ngành hàng, hiệp hội, doanh nghiệp và hội đồng .
– Chú trọng công tác làm việc bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với những luận điệu, quan điểm sai lầm, thù địch ; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quy trình hội nhập kinh tế quốc tế .

2.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật 

– Khẩn trương thanh tra rà soát, bổ trợ, triển khai xong lao lý trực tiếp tương quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, tương thích với Hiến pháp, tuân thủ khá đầy đủ, đúng đắn những quy luật của kinh tế thị trường và những cam kết hội nhập kinh tế quốc tế ; nội luật hóa theo lộ trình tương thích những điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên, trước hết là pháp luật về thương mại, góp vốn đầu tư, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ tiên tiến, lao động – công đoàn … bảo vệ tranh thủ được thời cơ, thuận tiện, vượt qua những khó khăn vất vả, thử thách từ việc tham gia và triển khai những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới .
– Nâng cao nhận thức và năng lượng pháp lý, đặc biệt quan trọng là lao lý quốc tế, thương mại quốc tế, trước hết là của cán bộ chủ chốt những ngành và chính quyền sở tại những cấp, doanh nghiệp, cán bộ làm công tác làm việc tố tụng, đội ngũ luật sư và những người trực tiếp làm công tác làm việc hội nhập kinh tế quốc tế .
– Hoàn thiện chính sách, chủ trương thôi thúc tăng trưởng doanh nghiệp ; đặc biệt quan trọng là hoàn thành xong chủ trương tương hỗ tăng trưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với khuyến khích khởi nghiệp, phát minh sáng tạo. Tăng cường công tác làm việc quản trị nhà nước so với hoạt động giải trí mua và bán – sáp nhập doanh nghiệp Nước Ta, trên cơ sở phát huy nội lực, bảo vệ tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, tương thích với những cam kết quốc tế .
– Nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của Ban Chỉ đạo vương quốc về hội nhập quốc tế và những ban chỉ huy liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế trong nghành chính trị – quốc phòng – bảo mật an ninh, hội nhập quốc tế trong nghành văn hóa truyền thống – xã hội, giáo dục, khoa học – công nghệ tiên tiến và những nghành khác nhằm mục đích tạo sức mạnh tổng hợp của vương quốc trong hội nhập kinh tế quốc tế .

2.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh 

– Nghiêm túc không cho và tổ chức triển khai thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 1 số ít chủ trương, chủ trương lớn nhằm mục đích liên tục thay đổi quy mô tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu suất lao động, sức cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế. Tập trung ưu tiên thay đổi, nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước. Tiếp tục không thay đổi và củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô vững chãi ; trấn áp tốt lạm phát kinh tế ; bảo vệ những cân đối lớn của nền kinh tế ; giữ vững bảo mật an ninh kinh tế .
– Tiếp tục triển khai ba cải tiến vượt bậc kế hoạch ; hoàn thành xong thể chế kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa, cải tổ môi trường tự nhiên góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại ; tăng trưởng kiến trúc kinh tế – xã hội đồng bộ, văn minh ; chú trọng tăng trưởng nguồn nhân lực Nước Ta cung ứng nhu yếu tăng trưởng và hội nhập của quốc gia. Ưu tiên tăng trưởng và chuyển giao khoa học – công nghệ tiên tiến, nhất là khoa học – công nghệ tiên tiến văn minh, coi đây là yếu tố trọng điểm nâng cao hiệu suất, chất lượng và sức cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế .
– Đẩy mạnh cơ cấu tổ chức lại tổng thể và toàn diện những ngành, nghành kinh tế trên khoanh vùng phạm vi cả nước và từng vùng, địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình đơn cử ; kết nối ngặt nghèo giữa cơ cấu tổ chức lại toàn diện và tổng thể nền kinh tế với cơ cấu tổ chức lại những ngành, nghành trọng tâm trong toàn cảnh nước ta tham gia những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tập trung ưu tiên cơ cấu tổ chức lại góp vốn đầu tư, trọng tâm là góp vốn đầu tư công ; cơ cấu tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước ; cơ cấu tổ chức lại thị trường kinh tế tài chính, trọng tâm là những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ; thay đổi, cơ cấu tổ chức lại khu vực sự nghiệp công lập ; cơ cấu tổ chức lại nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ … Đồng thời, thay đổi phương pháp thực thi link, phối hợp trong tăng trưởng kinh tế vùng ; triển khai có hiệu suất cao quy trình đô thị hóa .
– Xây dựng và tiến hành những chủ trương tương hỗ và tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện thôi thúc tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng ở hầu hết những ngành và nghành nghề dịch vụ kinh tế để khu vực kinh tế này thực sự trở thành một động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, một lực lượng nòng cốt trong hội nhập kinh tế quốc tế .

– Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực. Tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy nhanh phổ cập ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Anh trong giáo dục các cấp. Đẩy mạnh dạy nghề và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất kinh doanh. 

– Giám sát liên tục, tăng cường công tác làm việc dự báo về tăng trưởng xuất khẩu, lôi cuốn góp vốn đầu tư quốc tế, hiệu suất lao động, xuất khẩu lao động, xác lập cơ cấu tổ chức trong mỗi ngành kinh tế và hàng loạt nền kinh tế để có cơ sở nhìn nhận hiệu suất cao hội nhập kinh tế quốc tế và kịp thời kiểm soát và điều chỉnh chủ trương, giải pháp .

2.4. Tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

– Đẩy nhanh quy trình cơ cấu tổ chức lại nông nghiệp gắn với thiết kế xây dựng nông thôn mới, tăng trưởng kinh tế và cải tổ đời sống nhân dân ở nông thôn. Chủ động phát hành và tiến hành triển khai chủ trương so với nông nghiệp và nông thôn, nhất là chủ trương tích tụ, tập trung chuyên sâu ruộng đất gắn với cơ cấu tổ chức lại lao động ở nông thôn nhằm mục đích khắc phục những điểm yếu của sản xuất nhỏ, manh mún, liên kết kém ; khoa học – công nghệ tiên tiến trình độ thấp ; kiến trúc nông nghiệp, nông thôn lỗi thời .
– Tập trung tăng trưởng ngành nông nghiệp với những mẫu sản phẩm sạch, thân thiện với thiên nhiên và môi trường, nông nghiệp hữu cơ, có hiệu suất cao, có giá trị lớn và có năng lực xuất khẩu tương thích với biến hóa khí hậu và môi trường sinh thái. Triển khai hiệu suất cao những nội dung ” tam nông “, quy mô ” link bốn nhà “. Khuyến khích tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới với nhiều hình thức link, hợp tác phong phú ; tạo điều kiện kèm theo cho kinh tế hộ mái ấm gia đình tăng trưởng góp thêm phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu .
– Hiện đại hóa, thương mại hóa nông nghiệp, chuyển mạnh sang tăng trưởng nông nghiệp theo chiều sâu, sản xuất lớn, dựa vào khoa học – công nghệ tiên tiến, có hiệu suất, chất lượng, sức cạnh tranh đối đầu và giá trị ngày càng tăng cao. Chuyển nền nông nghiệp từ sản xuất lương thực là hầu hết sang tăng trưởng nền nông nghiệp phong phú tương thích với lợi thế của từng vùng .
– Khẩn trương hình thành quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng những loại sản phẩm, loại sản phẩm Nước Ta có thế mạnh. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng những giải pháp ứng phó, tương hỗ so với những ngành hàng, loại sản phẩm chịu tác động ảnh hưởng lớn, trực tiếp từ những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tương thích với điều kiện kèm theo biến hóa khí hậu phức tạp lúc bấy giờ .
– Tranh thủ lộ trình quy đổi pháp luật trong những cam kết quốc tế để tập trung chuyên sâu thực thi những chính sách, chủ trương tương thích nhằm mục đích tạo động lực mới cho tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt quan trọng là những chủ trương để tích tụ, tập tru ng ruộng đất, lôi cuốn doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ; tổ chức triển khai nông dân sản xuất nông sản sản phẩm & hàng hóa quy mô lớn, chất lượng bảo vệ g ắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Xây dựng nông nghiệp tăng trưởng bền vững và kiên cố, hiệu suất cao trong hội nhập kinh tế quốc tế và ứng phó với biến hóa khí hậu .

2.5. Tăng cường quốc phòng, an ninh 

– Tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo mật an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, bảo mật an ninh nhân dân, đặc biệt quan trọng là kiến thiết xây dựng thế trận lòng dân vững chãi. Kết hợp tốt trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh với tăng trưởng kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế .
– Kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tính tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế với tăng cường công tác làm việc giáo dục, nâng cao cẩn trọng cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhận thức rõ thủ đoạn và hoạt động giải trí của những thế lực thù địch tận dụng hội nhập quốc tế để triển khai kế hoạch ” diễn biến độc lập ” chống phá quốc gia ta .
– Chủ động, tỉnh táo, đấu tranh kịp thời với những thủ đoạn, ý đồ trải qua hội nhập kinh tế quốc tế để xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, bảo mật an ninh vương quốc, áp đặt về chính trị so với nước ta .
– Đẩy mạnh việc phòng, chống tội phạm, nhất quyết triệt phá những băng nhóm tội phạm xuyên vương quốc, tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, khủng bố, … Thực hiện đồng điệu những giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội. Xây dựng xã hội kỷ cương, bảo đảm an toàn. Tăng cường hiệu suất cao hoạt động giải trí của những lực lượng thực thi pháp lý, không để bị động, giật mình trong mọi trường hợp .
– Kết hợp tốt trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh với tăng trưởng kinh tế – xã hội ; những dự án Bất Động Sản, khu công trình kinh tế trong những khu vực phòng thủ phải bảo vệ nhu yếu về quốc phòng, bảo mật an ninh, có tính lưỡng dụng, nhất là ở những vị trí trọng điểm, kế hoạch. Theo sát, nắm chắc tình hình, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng hội nhập, kết nối kinh tế để chống phá, gây mất không thay đổi chính trị – xã hội .
– Xây dựng kế hoạch, lộ trình và tiến hành cơ cấu tổ chức, sắp xếp, tổ chức triển khai lại doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang. Tạo điều kiện kèm theo để những doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang dữ thế chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai tốt trách nhiệm sản xuất, kinh doanh thương mại phối hợp với bảo vệ phúc lợi xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh .
– Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ quốc phòng, bảo mật an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của hội đồng quốc tế để duy trì thiên nhiên và môi trường tự do, không thay đổi, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo mật an ninh. Chủ động, tích cực tham gia vào những hoạt động giải trí chung về quốc phòng, bảo mật an ninh tại khu vực và quốc tế tương thích với quyền lợi và năng lực của Nước Ta .

2.6. Nâng cao và phát huy hiệu quả uy tín và vị thế quốc tế 

– Đẩy mạnh và dữ thế chủ động làm thâm thúy hơn quan hệ với những đối tác chiến lược, nhất là những đối tác chiến lược có tầm quan trọng kế hoạch so với sự tăng trưởng và bảo mật an ninh của quốc gia ; dữ thế chủ động, tích cực tham gia kiến thiết xây dựng Cộng đồng ASEAN, đưa những khuôn khổ quan hệ đã xác lập đi vào thực ra, tạo sự xen kẽ kết nối quyền lợi lâu bền giữa nước ta với những đối tác chiến lược, nhất là những đối tác chiến lược lớn, quan trọng .
– Tạo dựng và nâng cao mức độ an toàn và đáng tin cậy, nâng cao hiệu suất cao những chính sách hợp tác giữa ta và những đối tác chiến lược, trước hết là những nước láng giềng, những nước lớn. Thúc đẩy những giải pháp kiến thiết xây dựng lòng tin, minh bạch hóa chủ trương và triển khai trang nghiêm, đồng điệu những cam kết quốc tế. Gia tăng số lượng và mức độ hiệu suất cao của những chính sách hợp tác giữa ta và những nước đối tác chiến lược .
– Đẩy mạnh, nâng tầm công tác làm việc đối ngoại đa phương ; dữ thế chủ động, tích cực tham gia những định chế đa phương, góp thêm phần vào quy trình định hình những cấu trúc khu vực và toàn thế giới ; tích cực tham gia vào những yếu tố quan trọng so với bảo mật an ninh và tăng trưởng của quốc gia .
– Phát huy vị thế quốc tế để triển khai xong tốt trách nhiệm bảo vệ cao nhất quyền lợi vương quốc – dân tộc bản địa khi tiến hành những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Phát huy uy tín và vị thế quốc tế để tạo thiên nhiên và môi trường thuận tiện cho tăng trưởng, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ trong quy trình hội nhập ; giữ vững thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, không thay đổi chính trị, nhất quyết, kiên trì đấu tranh với những thủ đoạn và ý đồ phá hoại của những thế lực thù địch .
– Nâng cao hiệu suất cao phối hợp giữa ngoại giao nhà nước, đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong quy trình hội nhập để phát huy tốt vai trò và thế mạnh đặc trưng của mỗi kênh đối ngoại .

2.7. Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc 

– Tăng cường vai trò chỉ huy của Đảng, nâng cao hiệu lực hiện hành quản trị nhà nước về văn hóa truyền thống trong điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là trong toàn cảnh có sự tăng trưởng cải tiến vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông online .
– Giữ vững và không ngừng phát huy truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của hội đồng những dân tộc bản địa Nước Ta. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa truyền thống, tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống song song với kiến thiết xây dựng, hoàn thành xong thị trường những loại sản phẩm văn hóa truyền thống. Xây dựng văn hóa truyền thống trong kinh tế ; khai thác hiệu suất cao góc nhìn kinh tế của văn hóa truyền thống, nâng cao giá trị văn hóa truyền thống trong những mẫu sản phẩm mang đặc trưng, rực rỡ của mỗi địa phương .
– Đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương về văn hóa truyền thống. Lồng ghép những hoạt động giải trí hội nhập quốc tế trong quy trình kiến thiết xây dựng và triển khai chiến lược bảo tồn, phát huy và tiếp thị văn hóa truyền thống. Chủ động nâng cao hiệu suất cao quản trị nội dung mẫu sản phẩm văn hóa truyền thống, nhất quyết đấu tranh ngăn ngừa sự xâm nhập của những loại sản phẩm văn hóa truyền thống không lành mạnh từ bên ngoài ( đặc biệt quan trọng là trên mạng Internet ) .
– Các địa phương dữ thế chủ động phối hợp với những bộ, ngành có tương quan tổ chức triển khai những chương trình văn hóa truyền thống tại địa phương mình hoặc ở quốc tế nhằm mục đích ra mắt, tiếp thị những nét văn hóa truyền thống độc lạ của địa phương ; đồng thời dữ thế chủ động lan rộng ra hợp tác với những địa phương trên quốc tế .

2.8. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội 

– Sửa đổi, bổ trợ, kiện toàn mạng lưới hệ thống pháp lý về phúc lợi xã hội, tạo khuôn khổ pháp lý không thiếu, tương thích, những chủ trương về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, trợ cấp xã hội … ; kiến thiết xây dựng và tiến hành chương trình hợp tác về tương hỗ bảo hiểm xã hội với những nước. Hoàn thiện khung pháp lý kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội, đặc biệt quan trọng về quan hệ lao động và những yếu tố mới phát sinh từ quy trình triển khai những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới .
– Thực hiện có hiệu suất cao tiềm năng giảm nghèo vững chắc theo giải pháp tiếp cận đa chiều ; thu hẹp khoảng cách tăng trưởng và khoảng cách giàu – nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa những vùng, những dân tộc bản địa, bảo vệ công minh xã hội. Chủ động kiến thiết xây dựng và thực thi chủ trương bảo vệ trợ giúp xã hội cho những nhóm đối tượng người tiêu dùng yếu thế hoặc dễ bị tổn thương của quy trình tiến hành những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới .
– Bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và mái ấm gia đình họ, những dịch vụ xã hội cơ bản cho nhân dân như giáo dục, y tế, nhà tại, nước sạch, thông tin, đặc biệt quan trọng là ở những khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo .

2.9. Giải quyết tốt các vấn đề môi trường 

– Tăng cường quản trị nhà nước, triển khai xong chính sách, chủ trương và triển khai đồng nhất những giải pháp tăng cường quản trị và sử dụng có hiệu suất cao tài nguyên, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến hóa khí hậu. Kiên quyết bảo vệ những nhu yếu về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Chú trọng công tác làm việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường tự nhiên. Thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn phát thải theo lộ trình tương thích với những cam kết quốc tế .
– Triển khai can đảm và mạnh mẽ những giải pháp cải tổ chất lượng môi trường tự nhiên và điều kiện kèm theo sống của dân cư. Kiểm soát ngặt nghèo nguồn gây ô nhiễm. Hạn chế, tiến tới ngăn ngừa trọn vẹn thực trạng ô nhiễm thiên nhiên và môi trường tại những làng nghề, lưu vực sông, khu công nghiệp, khu đô thị và bờ biển. Tập trung giải quyết và xử lý triệt để những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế ( FDI ) quy mô lớn. Triển khai nhanh lộ trình trấn áp khí thải so với xe cơ giới, nhất là ở những đô thị lớn .
– Khẩn trương kiến thiết xây dựng, hoàn thành xong và thực thi nghiêm những pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp so với người tiêu dùng và so với thiên nhiên và môi trường. Thúc đẩy xã hội hóa công tác làm việc vệ sinh thiên nhiên và môi trường và bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Mỗi người dân là một người triển khai và giám sát trong thực tiễn bảo vệ môi trường tự nhiên để kịp thời ngăn ngừa, thông tin, tố cáo những hành vi vi phạm, hủy hoại môi trường tự nhiên .
Khai thác, sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Đẩy mạnh tìm hiểu, nhìn nhận tiềm năng, trữ lượng, hoàn thành xong quy hoạch và tăng cường quản trị, giám sát, sử dụng hài hòa và hợp lý, hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên. Khai thác và sử dụng bền vững và kiên cố nguồn nước ; dữ thế chủ động hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ, quản trị và sử dụng vững chắc nguồn nước xuyên vương quốc, nhất là nguồn nước sông Mê Công. Tăng cường bảo vệ và tăng trưởng rừng, nhất là rừng phòng hộ ven biển, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học .

2.10. Đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức công đoàn và quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp 

– Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị – xã hội, nhất là tổ chức công đoàn trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đổi mới tổ chức, hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tạo điều kiện về nguồn lực đủ mạnh để bảo đảm hiệu quả các hoạt động đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thu hút người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; vai trò của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức của người lao động nằm ngoài hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. 

– Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ trợ những văn bản pháp lý về phân công nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước để thay đổi, tăng cường quản trị có hiệu suất cao sự sinh ra và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai của người lao động tại doanh nghiệp nhằm mục đích bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo điều kiện kèm theo cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại không thay đổi, thành công xuất sắc .
– Bảo đảm sự sinh ra, hoạt động giải trí của tổ chức triển khai của người lao động tại doanh nghiệp tương thích với quy trình triển khai xong khuôn khổ pháp lý, kiện toàn những công cụ, giải pháp quản trị nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo để tổ chức triển khai này hoạt động giải trí thuận tiện, lành mạnh theo đúng pháp luật của pháp lý Nước Ta, tương thích với những nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế ( ILO ), đồng thời giữ vững không thay đổi chính trị – xã hội .