Quy định về thủ tục xin xuất cảnh định cư ở nước ngoài

QUY ĐỊNH

CỦA BỘ
NỘI VỤ SỐ 01-QD/BNV (A18) NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 1988 VỀ THỦ TỤC XIN XUẤT CẢNH
ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ điểm 1, mục III
trong Thông tư Liên Bộ Nội vụ Ngoại giao số 04/TTLB ngày 02-6-1988, Bộ Nội vụ
qui định cụ thể thủ tục đối với những người Việt Nam có nguyện vọng xuất cảnh
định cư ở nước ngoài như sau:

1. Nơi làm thủ tục xin xuất cảnh :
Những người có nguyện vọng xin xuất cảnh định cư ở nước ngoài phải làm khá đầy đủ những thủ tục tại Công an tỉnh, thành phố, đặc khu thường trực Trung ương nơi mình thường trú ( nơi nhận hồ sơ, thủ tục ở mỗi địa phương do Công an tỉnh, thành phố, đặc khu thường trực Trung ương lao lý ) .
2. Thủ tục xin xuất cảnh :
– 2 đơn xin xuất cảnh ( chủ hộ làm ) ;
– Mỗi người đủ 14 tuổi chẵn trở lên tự khai vào 2 bản ĐK xin xuất cảnh về việc riêng ( theo mẫu ). Nếu dưới 14 tuổi mà không có người trên 14 tuổi đi cùng thì cha, mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng khai thay vào đơn và bản khai ;
– Giấy bảo lãnh của thân nhân ;
– Giấy hứa cho nhập cư hoặc giấy cho nhập cư của những nước ( nếu có ) ;
– Mỗi người nộp 6 ảnh mới chụp cỡ 4 x 6 cm mặt nhìn thẳng, đầu để trần ;

Riêng đối với các trường hợp được chính phủ nước nhận nhập
cư đề nghị thì không bắt buộc phải có giấy bảo lãnh, giấy hứa hoặc giấy cho
nhập cảnh;

– Nộp những loại sách vở ghi nhận có tương quan chứng tỏ đúng diện theo qui định của mục 1 trong Thông tư ;
– Đối với những người hiện là cán bộ, công nhân, viên chức đang trong biên chế Nhà nước, khi nộp đơn xin xuất cảnh phải có quan điểm của Thủ trưởng trực tiếp quản trị cán bộ đó ( Thủ trưởng có thẩm quyền quyết định hành động cho thôi việc hoặc buộc thôi việc so với cán bộ, công nhân viên đó ) ;
– Nộp 3 phong bì có dán tem thư kèm theo hồ sơ ;
– Nộp lệ phí theo qui định .
Ghi chú : Các loại sách vở nộp cho cơ quan công an để xin xuất cảnh ghi bằng tiếng nước ngoài đều phải có bản dịch chính thức ra tiếng Nước Ta đính kèm .
3. Trả lời hiệu quả xin xuất cảnh :
– Công an cấp tỉnh, thành phố, đặc khu thường trực Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp tác dụng cho những người xin xuất cảnh .
– Giao hộ chiếu hoặc sách vở có giá trị sửa chữa thay thế hộ chiếu nếu được xuất cảnh. Trường hợp xin đến những nước có nhu yếu tiếp xúc, trước khi họ xét nhập cư, thì người xin xuất cảnh sẽ được thông tin tác dụng xét duyệt trước. Khi nước nhận nhập cư chính thức cho nhập cư, thì sẽ giao hộ chiếu để họ làm thủ tục xuất cảnh .
– Thông báo hiệu quả nguyên do không cho xuất cảnh .
– Trường hợp xét thấy thiết yếu, Cục quản trị người nước ngoài và xuất cảnh, nhập cư. Bộ Nội vụ cấp hộ chiếu cho đương sự tại trụ sở cơ quan hoặc thông tin trực tiếp hiệu quả xét duyệt .
4. Qui định khác :

Đối với những người xin xuất cảnh đã được Bộ Nội vụ cấp hộ
chiếu hay các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu mà đã được các nước nhận
nhập cư chấp thuận cho nhập cảnh thì phải hoàn tất các thủ tục khác có liên
quan như nhà đất, thuế, nợ… trước khi rời khỏi Việt Nam.

Các pháp luật trước đây trái với pháp luật này đều bãi bỏ .