SÁCH GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN) – sách kinh tế

SÁCH GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

Nghiên cứu thống kê thị trường là việc sử dụng các phương pháp thống kê trong việc thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phân tích trong nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thông kê thị trường bao gồm cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Trong nghiên cứu thị trường, phương pháp định tính sử dụng các kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu định tính (phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm…); phương pháp định lượng dựa vào hệ thống chỉ tiêu thống kê sẵn có hoặc qua điều tra một mẫu đủ lớn với các kỹ thuật tổng hợp dữ liệu (phân tổ, bảng và đồ thị thống kê); các kỹ thuật phân tích thông kê (phân tích nhân tố khám phá, phân tích thành phần chính, phân tích tương ứng và đa tương ứng, phân tích cụm, phân tích dãy số thời gian…

Môn học thống kê trong nghiên cứu thị trường trình diễn một sô yếu tố cơ bản về nghiên cứu thị trường, phân phối những kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, từ khâu lập kế hoạch tổ chức triển khai nghiên cứu đến những chiêu thức triển khai tích lũy thông tin, phương pháp triển khai tổng hợp giải quyết và xử lý hiệu quả tìm hiểu, những chiêu thức thống kê đặc trưng trong nghiên cứu và phân tích thị trường, viết báo cáo giải trình nghiên cứu và phân tích thị trường. Các kỹ thuật thông dụng trong thông kê diễn đạt và nghiên cứu và phân tích sẽ được trình diễn ngắn gọn với những đặc thù vận dụng trong nghiên cứu thị trường .

Thống kê trong nghiên cứu thị trường là môn học có liên hệ trực tiếp và ngặt nghèo với những môn học triết lý thống kê, nghiên cứu marketing, nghiên cứu hành vi và mức độ hài lòng của người mua …

Thống kê trong nghiên cứu thị trường là môn học thuộc khối kiến thức và kỹ năng bắt buộc của chuyên ngành thông kê kinh doanh thương mại, đồng thời là môn học hỗ trợ công cụ cho những chuyên ngành khác thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị kinh doanh thương mại, marketing, thương mại, kinh tế tài chính, bảo hiểm …

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THÔNG KÊ THỊ TRƯỜNG

3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1. DỮ LIỆU SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP

2. THU THẬP DỮ LIỆU THỨ CẤP

3. THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP

4. VẤN ĐỀ LẤY MẪU

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1. ĐO LƯỜNG VÀ THANG ĐO TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

2. KỸ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI

3. KỸ THUẬT THIẾT KẾ BẢNG HỎI

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ MÔ TẢ TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1. CHUẨN BỊ VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU

2. MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG BẢNG VÀ ĐỒ THỊ

3. MÔ TẢ DỮ LIỆU QUA CÁC MỨC ĐỘ THỐNG KÊ

4. SỬ DỤNG SPSS TRONG THỐNG KÊ MÔ TẢ

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ SUY LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

2. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

3. SỬ DỤNG SPSS TRONG ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

CHƯƠNG 6: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN

2. PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐƠN

3. PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI

4. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIẢ THUYẾT CƠ BẢN CỦA OLS

5 .. HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH TÍNH

6. HỒI QUY LOGISTIC

7. SỬ DỤNG SPPS TRONG PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

CHƯƠNG 7: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH NHÂN TỐ TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1. PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH

2. PHÂN TÍCH TƯƠNG ỨNG

3. SỬ DỤNG SPSS TRONG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ

CHƯƠNG 8: KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

1. PHÂN TÍCH BIỆT SỐ

2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤM

3. SỬ DỤNG SPSS TRONG PHÂN CỤM

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!