Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí MinhĐối với những định nghĩa khác, xem Đoàn

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.[1]

Tổ chức này được coi là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là “cánh tay nối dài” của nhà nước.[2] Đoàn Thanh niên được tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ trung ương xuống đến các cấp xã, phường với đầy đủ chức danh thuộc biên chế ăn lương nhà nước.

Nội Dung Chính

Địa vị pháp lý

[sửa|sửa mã nguồn]

Trong Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đại hội Đoàn toàn nước lần thứ XI trải qua ngày 13/12/2017 xác lập vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như sau :

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

Điều lệ Đoàn là văn bản pháp lý cơ bản của Đoàn, xác lập những yếu tố cơ bản về Đoàn, những nguyên tắc về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí, cơ cấu tổ chức cỗ máy của Đoàn ; pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn viên và của tổ chức triển khai Đoàn những cấp .Mục đích của việc kiến thiết xây dựng Điều lệ Đoàn là nhằm mục đích thống nhất tư tưởng, tổ chức triển khai và hành vi trong toàn Đoàn, triển khai tiềm năng của Đoàn. Điều lệ Đoàn do Đại hội đại biểu toàn nước hoặc Hội nghị đại biểu toàn nước của Đoàn trải qua và phát hành. Mọi tổ chức triển khai Đoàn và Đoàn viên đều phải chấp hành Điều lệ ĐoànĐiều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI hiện có 13 chương, 42 điều :

 • Chương I: Đoàn viên (gồm 4 điều, điều 1 – điều 4)
 • Chương II: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động (gồm 6 điều, điều 5 – điều 10)
 • Chương III: Cơ quan lãnh đạo ở cấp Trung ương (gồm 3 điều, điều 11 – điều 13)
 • Chương IV: Cơ quan lãnh đạo ở cấp tỉnh, cấp huyện (gồm 3 điều, điều 14 – điều 16)
 • Chương V: Tổ chức cơ sở Đoàn (gồm 5 điều, điều 17 – điều 21)
 • Chương VI: Đoàn khối, Đoàn ngành, Đoàn ở ngoài nước (gồm 3 điều, điều 22 – điều 24)
 • Chương VII: Tổ chức Đoàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam (gồm 2 điều, điều 25 – điều 26)
 • Chương VIII: Công tác kiểm tra, giám sát và Ủy ban Kiểm tra các cấp (gồm 4 điều, điều 27 – điều 30)
 • Chương IX: Khen thưởng và kỷ luật (gồm 5 điều, điều 31 – điều 35)
 • Chương X: Đoàn với các tổ chức Hội của thanh niên (gồm 2 điều, điều 36 – điều 37)
 • Chương XI: Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (gồm 2 điều, điều 38 – điều 39)
 • Chương XII: Tài chính (gồm 2 điều, điều 40 – điều 41)
 • Chương XIII: Chấp hành Điều lệ Đoàn (gồm 1 điều, điều 42)

Hoàn cảnh ra đời

[sửa|sửa mã nguồn]

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên, đặt ra vấn đề “… tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần thiết mà Đảng phải giải quyết“, chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 2, 1 số ít Ủy viên Trung ương Đảng đã được cử đảm nhiệm những yếu tố tương quan tới thanh niên trong những cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương. Cuối tháng 4 năm 1931, từ quốc tế, ở Trung Kỳ, Xứ ủy Đoàn được xây dựng trên cơ sở những Đoàn Ủy ban Cán sự Đoàn những cấp. Ở 1 số ít tỉnh đã hình thành cấp Tỉnh ủy Đoàn và Huyện ủy Đoàn, trên cơ sở những chi bộ thanh niên thuộc đảng bộ .Từ năm 1931 đến năm 1935, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương liên tục tăng trưởng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Nam Bộ. Tháng 3 năm 1935, tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất ở Ma Cao, Trung ương Đảng đã công nhận chính thức Chương trình hành vi của Đoàn công bố từ 1933 và yêu cầu việc triệu tập Đại hội Đoàn toàn nước. Nhưng do tình hình đổi khác, đại hội sau đó đã không họp được .

Thời kỳ từ năm 1936 đến năm 1955

[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 1936, Mặt trận Dân chủ Đông Dương được thành lập, một tổ chức thanh niên hoạt động công khai trên cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, lấy tên là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Ngày 5 tháng 5 năm 1938, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương đã họp công khai ở Hà Nội và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Năm 1939, khi chính quyền thực dân đàn áp phong trào dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương rút vào hoạt động bí mật. Năm 1940, Trung ương Đảng đã thành lập Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương để tổ chức quần chúng thanh niên đấu tranh chống đế quốc. Đoàn Thanh niên phản đế sau đó đã tham gia khởi nghĩa Bắc Sơn và Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Trong suốt 20 năm, do điều kiện lịch sử, nhiều tổ chức thanh niên do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập đã cùng hoạt động song song. Ngày 28 tháng 9 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương có Chỉ thị gửi các cấp bộ Đảng “Về việc củng cố Thanh niên Cứu quốc, phát triển Đoàn thanh niên Việt Nam để thống nhất Mặt trận thanh niên“. Tháng 6 năm 1949, Hội nghị Thanh vận của Đảng được tổ chức tại Việt Bắc, do ông Hoàng Quốc Việt chủ trì. Tại Hội nghị này, một quyết định thành lập Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cứu quốc Trung ương được đưa ra, Nguyễn Lam được chỉ định làm Trưởng Tiểu Ban thanh vận Trung ương đồng thời là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

Thời kỳ từ năm 1955 đến năm 1976

[sửa|sửa mã nguồn]

Sau khi giành được quyền kiểm soát miền Bắc, trong phiên họp vào tháng 9 năm 1955, Bộ Chính trị đã chủ trương đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và tên gọi này được chính thức thông qua tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

Tại Đại hội toàn nước lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến 25 tháng 3 năm 1961, những đại biểu đã quyết định hành động lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 ( ngày cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để tranh luận và quyết định hành động những yếu tố rất quan trọng so với công tác làm việc thanh niên ) làm ngày xây dựng Đoàn hàng năm .

Tại miền Nam, một tổ chức bộ phận của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam hoạt động với tên gọi Đoàn Thanh niên Cách mạng Miền Nam, là một tổ chức thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Tại miền Bắc, tháng 2 năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được đổi tên thành Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh để kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đời trước đó 5 tháng. Cùng thời gian này, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam cũng đổi tên thành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh.

Sau năm 1976

[sửa|sửa mã nguồn]

Sau khi Việt Nam thống nhất, tháng 12 năm 1976, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí MinhĐoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh hợp nhất với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và giữ tên gọi này từ đó cho đến nay

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, để tương thích với nhu yếu và trách nhiệm của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần. Tên gọi của Đoàn qua những thời kỳ như sau :

 • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1937, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
 • Từ năm 1937 đến năm 1939, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
 • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
 • Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
 • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
 • Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
 • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo giải trình của Đại hội Đoàn toàn nước lần thứ XI ( 2017 ) thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện có khoảng chừng 6,4 triệu Đoàn viên trên tổng số khoảng chừng 23,6 triệu thanh niên Nước Ta ( từ 16 – 30 tuổi ) [ 3 ]. Theo Đài truyền hình BBC thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Nước Ta, vào năm 2005 có khoảng chừng 70 % thanh niên đang đứng ngoài hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản ( khoảng chừng 390.000 Đoàn viên trên tổng số 2,3 triệu người từ độ tuổi 16 đến 30 ). [ 4 ]

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

[sửa|sửa mã nguồn]

Giống như Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, thực thi tập thể chỉ huy, cá thể đảm nhiệm. Đây cũng là điểm đặc biệt quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh so với những tổ chức triển khai chính trị – xã hội khác thường tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ .

Cơ quan lãnh đạo các cấp

[sửa|sửa mã nguồn]

Cơ quan chỉ huy cao nhất là Đại hội Đại biểu toàn nước, được triệu tập 5 năm một lần. Cơ quan chỉ huy của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội Đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội cơ quan chỉ huy là Ban Chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Từ cấp Liên chi Đoàn trở lên, giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan chỉ huy là Ban Thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra. Riêng ở cấp Trung ương, Ban Chấp hành còn bầu ra Ban Bí thư là cơ quan thường trực của Ban Thường vụ do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đứng đầu .

Sự lãnh đạo của Đảng

[sửa|sửa mã nguồn]

Ngoài ra, để khằng định cho sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với công tác Đoàn cũng như tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ Trung ương Đoàn là Đảng viên được sinh hoạt Đảng, trong hệ thống tổ chức của Đoàn đã thành lập Đảng bộ Trung ương Đoàn tương đương tổ chức Đảng bộ cấp huyện trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn hiện là Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Ngoài ra, chính sách chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam so với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có một điểm đặc biệt quan trọng là Bộ Chính trị của Đảng không xây dựng tổ chức triển khai Đảng đoàn để chỉ huy trực tiếp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như những tổ chức triển khai chính trị – xã hội khác ( Công Đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh ) mà giao quyền này cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn .

Hệ thống tổ chức

[sửa|sửa mã nguồn]

Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Tính đến năm 2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 267.495 chi đoàn (trong đó: khu vực nông thôn 97.584 chi đoàn; khu vực đô thị 26.475 chi đoàn; khu vực trường học 99.426 chi đoàn; khu vực doanh nghiệp 17.429 chi đoàn; khu vực hành chính sự nghiệp 17.183 chi đoàn; khu vực lực lượng vũ trang 9.382 chi đoàn)[5]

Hệ thống tổ chức triển khai của Đoàn được tổ chức triển khai từ Trung ương xuống cơ sở gồm có 4 cấp. Tính đến năm 2017, số lượng tổ chức triển khai ở mỗi cấp như sau :

 • Cấp cơ sở gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở (Có hơn 44.454 tổ chức cơ sở Đoàn với 21.720 đơn vị Đoàn cơ sở và 22.734 đơn vị Chi Đoàn cơ sở)
 • Cấp Huyện và tương đương (có 1.377 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương, gồm 705 quận, huyện, thị, thành đoàn và 672 đoàn tương đương cấp huyện)
 • Cấp Tỉnh và tương đương (có 67 đơn vị Đoàn cấp tỉnh và tương đương, gồm 63 tỉnh, tỉnh thành Đoàn và 4 Đoàn trực thuộc[6])
 • Cấp Trung ương

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn

[sửa|sửa mã nguồn]

Các cơ quan chuyên trách Trung ương Đoàn

[sửa|sửa mã nguồn]

Có 3 Văn phòng và 10 Ban chuyên trách

 • Văn phòng Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng: Nguyễn Bình Minh
 • Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chánh Văn phòng kiêm Tổng thư ký: Nguyễn Thị Ngà
 • Văn phòng Đảng – Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Nguyễn Thanh Tùng
 • Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Bùi Minh Tuấn
 • Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn (Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn), Phó Trưởng Ban phụ trách: Vũ Văn Chúc
 • Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Nguyễn Thái An
 • Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thu Vân
 • Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Trần Hữu
 • Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam), Quyền Trưởng Ban: Hồ Thị Hồng Nguyên
 • Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn (Thường trực Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh), Trưởng Ban: Lê Hải Long
 • Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn (Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), Trưởng Ban: Nguyễn Hải Minh
 • Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn (Thường trực Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên Xung phong Trung ương), Quyền Trưởng Ban: Lê Thanh Tú
 • Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Quyền Trưởng Ban: Trịnh Thị Mai Phương

Các tổ chức Đoàn ở địa phương, đơn vị

[sửa|sửa mã nguồn]

Có 63 tỉnh, thành Đoàn và 4 Đoàn thường trực Trung ương

 • Thành Đoàn Hà Nội, Bí thư: Chu Hồng Minh
 • Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư: Phan Thị Thanh Phương
 • Thành Đoàn Cần Thơ, Bí thư: Đào Chí Nghĩa
 • Thành Đoàn Hải Phòng, Bí thư: Đào Phú Thùy Dương
 • Thành Đoàn Đà Nẵng, Bí thư: Nguyễn Mạnh Dũng
 • Tỉnh Đoàn An Giang, Bí thư: Lâm Thành Sĩ
 • Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Bí thư: Hồ Thị Ánh Tuyết
 • Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Bí thư: Nguyễn Hoàng Thoại
 • Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Bí thư: Thân Trung Kiên
 • Tỉnh Đoàn Bắc Kạn, Bí thư: Nông Bình Cương
 • Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư: Nguyễn Đức Sâm
 • Tỉnh Đoàn Bến Tre, Bí thư: Lâm Như Quỳnh
 • Tỉnh Đoàn Bình Dương, Bí thư: Nguyễn Thị Ngọc Xuân
 • Tỉnh Đoàn Bình Định, Bí thư: Hà Duy Trung
 • Tỉnh Đoàn Bình Phước, Bí thư: Trần Quốc Duy
 • Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Bí thư: Nguyễn Quốc Huy
 • Tỉnh Đoàn Cao Bằng, Bí thư: Hoàng Hồng Diệu
 • Tỉnh Đoàn Cà Mau, Bí thư: Nguyễn Hoàng Đạo
 • Tỉnh Đoàn Điện Biên, Bí thư: Đặng Thành Huy
 • Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Bí thư: H’ Giang Niê
 • Tỉnh Đoàn Đắk Nông, Bí thư: Châu Ngọc Lương
 • Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Bí thư: Hồ Hồng Nguyên
 • Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Bí thư: Huỳnh Minh Thức
 • Tỉnh Đoàn Gia Lai, Bí thư: Hà Thị Giang Thảo
 • Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Bí thư: Hoàng Xuân Giao
 • Tỉnh Đoàn Hà Giang, Bí thư: Đỗ Thị Hương
 • Tỉnh Đoàn Hà Nam, Bí thư: Trần Ngọc Nam
 • Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Bí thư: Lê Thành Đông
 • Tỉnh Đoàn Hưng Yên, Bí thư: Vũ Hồng Luyến
 • Tỉnh Đoàn Hải Dương, Bí thư: Nguyễn Hồng Sáng
 • Tỉnh Đoàn Hậu Giang, Bí thư: Bùi Hữu Lộc
 • Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Bí thư: Bùi Hoài Nam
 • Tỉnh Đoàn Kiên Giang, Bí thư: Lê Trung Hồ
 • Tỉnh Đoàn Kon Tum, Bí thư: Xiêng Thanh Phúc
 • Tỉnh Đoàn Lai Châu, Bí thư: Nguyễn Tiến Thịnh
 • Tỉnh Đoàn Long An, Bí thư: Võ Trần Tuấn Thanh
 • Tỉnh Đoàn Lào Cai, Bí thư: Hà Đức Minh
 • Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Bí thư: Trần Thị Chúc Quỳnh
 • Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Bí thư: Nguyễn Tuấn Nam
 • Tỉnh Đoàn Nam Định, Bí thư: Triệu Văn Thái
 • Tỉnh Đoàn Nghệ An, Bí thư: Lê Văn Lương
 • Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Bí thư: Trịnh Như Lâm
 • Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, Bí thư: Nguyễn Hữu Tuấn
 • Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Bí thư: Nguyễn Thanh Tâm
 • Tỉnh Đoàn Phú Yên, Bí thư: Phan Xuân Hạnh
 • Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Bí thư: Đặng Đại Bàng
 • Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Bí thư: Phạm Thị Thanh
 • Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Bí thư: Đặng Minh Thảo
 • Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Bí thư: Hoàng Văn Hải
 • Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Bí thư: Trần Thị Thu
 • Tỉnh Đoàn Sóc Trăng, Bí thư: Võ Kim Chuyền
 • Tỉnh Đoàn Sơn La, Bí thư: Cầm Thị Huyền Trang
 • Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Bí thư: Lê Văn Châu
 • Tỉnh Đoàn Thái Bình, Bí thư: Nguyễn Minh Hồng
 • Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Bí thư: Ngô Thế Hoàn
 • Tỉnh Đoàn Thừa Thiên – Huế, Bí thư: Trần Gia Công
 • Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Bí thư: Nguyễn Thị Uyên Trang
 • Tỉnh Đoàn Trà Vinh, Bí thư: Huỳnh Thị Hằng Nga
 • Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Bí thư: Dương Minh Nguyệt
 • Tỉnh Đoàn Tây Ninh, Bí thư: Hoàng Thị Thanh Thúy
 • Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Bí thư: Nguyễn Huỳnh Thu
 • Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, Bí thư: Nguyễn Kim Quy
 • Tỉnh Đoàn Yên Bái, Bí thư: Đoàn Thị Thanh Tâm
 • Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư: Trần Hữu
 • Đoàn khối các doanh nghiệp Trung ương, Bí thư: Hoàng Thị Minh Thu
 • Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Bí thư: Đồng Đức Vũ
 • Ban Thanh niên Quân Đội, Trưởng Ban: Trần Viết Năng

Có 10 TT, 1 Học viện, 1 Viện nghiên cứu và điều tra, 1 Bảo tàng, 3 cơ quan Báo chí, 2 Nhà xuất bản, 2 công ty thường trực

 • Trung tâm Hợp tác Phát triển quốc tế Thanh niên, Giám đốc: Bùi Diễm Hường
 • Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi, Giám đốc: Nguyễn Tường Lâm (kiêm nhiệm)
 • Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Trung ương Đoàn, Giám đốc: Đặng Đình Thanh
 • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thanh niên, Giám đốc: Lương Thanh Phong
 • Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam, Giám đốc: Cái Quang Bình
 • Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi Trung ương, Giám đốc: Nguyễn Đình Kiểm
 • Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và tài năng trẻ, Giám đốc: Nguyễn Thiên Tú
 • Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, Giám đốc: Nguyễn Minh Khánh
 • Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, Giám đốc: Lê Văn Ri
 • Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, Giám đốc: Nguyễn Thanh Hảo
 • Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Giám đốc: Nguyễn Hải Đăng
 • Viện Nghiên cứu thanh niên, Viện trưởng: Đỗ Ngọc Hà
 • Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Giám đốc: Nguyễn Việt Hùng
 • Báo Tiền phong, Tổng Biên tập: Lê Xuân Sơn
 • Báo Thanh niên, Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
 • Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Tổng Biên tập: Nguyễn Phan Khuê
 • Nhà xuất bản Thanh niên, Giám đốc: Lê Thanh Hà
 • Nhà xuất bản Kim Đồng, Giám đốc: Bùi Tuấn Nghĩa
 • Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thanh niên Việt Nam, Phó Giám đốc: Trương Hoàng Anh
 • Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn, Giám đốc: Nguyễn Kim Sơn

Theo điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh :

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì mục đích,lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực,gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn

Để trở thành Đoàn viên, thanh niên cần phân phối tiêu chuẩn :

Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn viên được pháp luật tại điều 2 và 3 của Điều lệ như sau :

 • Nhiệm vụ của đoàn viên:[7]
  1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
  3. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.
 • Quyền của đoàn viên:
  1. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
  2. Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn
  3. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.

Cơ quan lãnh đạo ở Trung ương

[sửa|sửa mã nguồn]

Đại hội Đoàn toàn quốc

[sửa|sửa mã nguồn]

Đại hội Đoàn toàn nước là cơ quan chỉ huy cao nhất của Đoàn, được triệu tập định kỳ 5 năm 1 lần .Đại hội bàn luận và biểu quyết trải qua những báo cáo giải trình của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ; quyết định hành động phương hướng trách nhiệm công tác làm việc của Đoàn và trào lưu thanh mần nin thiếu nhi toàn nước của nhiệm kỳ ; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ; trải qua Điều lệ ĐoànTính đến năm 2021, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai 11 kỳ Đại hội Đoàn toàn nước .

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

[sửa|sửa mã nguồn]

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm kỳ 5 năm và do Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hiện tại là khóa XI có nhiệm kỳ từ 2017 – 2022, có 151 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn .

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

[sửa|sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn còn được gọi Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu trong số ủy viên Trung ương Đoàn, là cơ quan lãnh đạo của Trung ương Đoàn giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thường là những Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban, Văn phòng thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư những Đoàn thường trực và những Bí thư tỉnh, thành Đoàn quan trọng ( đóng vai trò là Trưởng những cụm thi đua ) .

Ban Bí thư Trung ương Đoàn

[sửa|sửa mã nguồn]

Ban Bí thư Trung ương Đoàn do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu trong số Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, là cơ quan thường trực của Ban Thường vụ gồm Bí thư thứ nhất và các Bí thư, thay mặt Ban Thường vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đoàn; chuẩn bị các vấn đề trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định các chủ trương công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và giải quyết các công việc hằng ngày của Đoàn

Cơ cấu Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 7 thành viên, gồm :

 • Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
 • Bí thư thường trực Trung ương Đoàn
 • Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách công tác xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra giám sát của Đoàn (kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn)
 • Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách công tác tuyên giáo
 • Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách phong trào và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên (kiêm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)
 • Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách công tác học sinh, sinh viên (kiêm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)
 • Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi (kiêm Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh)

Tùy từng thời gian trong nhiệm kỳ, một trong những Bí thư Trung ương Đoàn sẽ được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Nước Ta .Trong trường hợp khuyết chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ phân công một trong những Bí thư còn lại phụ trách nhiệm vụ của chức vụ bị khuyết cho đến khi kiện toàn được Bí thư mới .

Lãnh đạo qua các thời kỳ

[sửa|sửa mã nguồn]

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn

[sửa|sửa mã nguồn]

Phong trào hành vi cách mạng là một trong những phương pháp hoạt động giải trí đa phần của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thông qua những phong thành động cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, tập hợp, giáo dục và tổ chức triển khai cho thanh niên triển khai những tiềm năng, lý tưởng của Đoàn và sát cánh, tương hỗ, giúp thanh niên được tăng trưởng tổng lực .Mỗi nhiệm kỳ, Đoàn phát động một hoặc một vài trào lưu cách mạng tương thích với đặc thù của từng thời kỳ .

Nhiệm kỳ I (1950 – 1956)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 1950: Phong trào “Tòng quân giết giặc lập công

Nhiệm kỳ II (1956 – 1961)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 1956: Phong trào “Lao động kiến thiết Tổ quốc
 • Năm 1960: Phong trào “Thi đua trở thành người lao động tiên tiến

Nhiệm kỳ III (1961 – 1980)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 1961: Phong trào “Những người tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”
 • Năm 1964: Phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc:
 1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang nhân dân.
 2. Sẵn sàng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, học tập trong bất kỳ tình huống nào.
 3. Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.
 • Năm 1965: Phong trào “Năm xung phong” ở miền Nam:
 1. Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch.
 2. Xung phong tòng quân giết giặc.
 3. Xung phong trong các cuộc đấu tranh chính trị ở nông thôn cũng như đô thị.
 4. Xung phong phục vụ tiền tuyến, vào các đội thanh niên xung phong công tác phục vụ chiến trường.
 5. Xung phong sản xuất nông nghiệp trong nông thôn.
 • Năm 1976: Thực hiện cuộc vận động “Ba mũi tên tiến công tiêu cực” và “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ IV (1980 – 1987)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 1982–1983: “3 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ” (lương thực, tiết kiệm, việc làm)
 • Năm 1983: Cuộc “Hành quân theo bước chân những người anh hùng
 • Năm 1984: Nghị quyết 7 (khoá IV) bổ sung và đề ra 5 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ.
 • Năm 1985: Cuộc “Vận động xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa” trong thanh niên

Nhiệm kỳ V (1987 – 1992)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 1987: Với các phong trào: “Tuổi trẻ xung kích sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận kinh tế chính sách xã hội, an ninh” và “Học tập tiến quân vào khoa học kỹ thuật

Nhiệm kỳ VI (1992 – 1997)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 1992: Triển khai “Cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh” và 4 phong trào: “3 mục tiêu dân số và kế hoạch hoá gia đình“; “Phấn đấu xây dựng bộ đội cụ Hồ“; “Sản xuất kinh doanh giỏi“; “Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
 • Năm 1993: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 2 (khóa VI) phát động hai phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”

Nhiệm kỳ VII (1997 – 2002)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 1997: Tiếp tục phát triển hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” lên một tầm cao mới

Nhiệm kỳ VIII (2002 – 2007)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 2002: Phát triển phong trào: “Tuổi trẻ thi đua tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhiệm kỳ IX (2007 – 2012)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 2007: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn là: “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

– Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (gọi tắt: Phong trào “5 xung kích”) gồm các nội hàm:

 1. Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội.
 2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
 3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính.
 5. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.

– Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (gọi tắt là: Phong trào “4 đồng hành”) gồm các nội hàm:

 1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.
 2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm.
 3. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần.
 4. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.

Nhiệm kỳ X (2012 – 2017)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 2012: Triển khai 2 phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của hai phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành

Nhiệm kỳ XI (2017 – 2022)

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Năm 2017: Triển khai “3 phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “3 chương trình đồng hành với thanh niên“[9]

3 phong trào phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

 1. Thanh niên tình nguyện.
 2. Tuổi trẻ sáng tạo.
 3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

3 chương trình đồng hành với thanh niên:

 1. Đồng hành với thanh niên trong học tập.
 2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
 3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Điều lệ Đoàn pháp luật kinh tế tài chính của Đoàn gồm có ngân sách Nhà nước cấp, đoàn phí và những khoảng chừng thu hợp pháp khác, việc quản trị sử dụng kinh tế tài chính của Đoàn phải tuân thủ theo nguyên tắc quản trị của nhà nước [ 10 ]. Trên trong thực tiễn, ngân sách Nhà nước chiếm tỷ suất rất lớn trong kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của Đoàn và ngân sách dành cho Đoàn từng cấp luôn nằm trong dự trù ngân sách Nhà nước hằng năm của chính quyền sở tại cấp đó .

 • Trại hè thiếu nhi – hoạt động do Đoàn Thanh niên các cấp đứng ra tổ chức

Liên kết ngoài

[sửa|sửa mã nguồn]