Di sản văn hoá vật thể là gì?

1. Di sản văn hóa phi vật thể là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009 lao lý như sau :
Di sản văn hóa phi vật thể là loại sản phẩm niềm tin gắn với hội đồng hoặc cá thể, vật thể và khoảng trống văn hóa tương quan, có giá trị lịch sử dân tộc, văn hóa, khoa học, biểu lộ truyền thống của hội đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và những hình thức khác .

2. Di sản văn hóa vật thể là gì?

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật di sản văn hóa 2001 thì di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử vẻ vang, văn hoá, khoa học, gồm có di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc .

3. Di sản văn hoá Việt Nam được sử dụng nhằm mục đích sau:

– Phát huy giá trị di sản văn hoá vì lợi ích của toàn xã hội;

– Phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của hội đồng những dân tộc bản địa Nước Ta ;
– Góp phần phát minh sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Nước Ta và lan rộng ra giao lưu văn hoá quốc tế .

4. Những hành vi vi phạm làm sai lệch hoặc hủy hoại di sản văn hóa

– Những hành vi làm xô lệch di tích lịch sử :
+ Làm biến hóa yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử như đưa thêm, sơ tán, đổi khác hiện vật trong di tích lịch sử hoặc trùng tu, phục sinh không đúng với yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử và những hành vi khác khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch, tuyên truyền, ra mắt xô lệch về nội dung và giá trị của di tích lịch sử ;

+ Làm thay đổi môi trường cảnh quan của di tích như chặt cây, phá đá, đào bới, xây dựng trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến di tích.

– Những hành vi gây rủi ro tiềm ẩn hủy hoại hoặc làm giảm giá trị di sản văn hóa phi vật thể :
+ Phổ biến và thực hành thực tế xô lệch nội dung di sản văn hóa phi vật thể ;
+ Tùy tiện đưa những yếu tố mới không tương thích làm giảm giá trị di sản văn hóa phi vật thể ;

+ Lợi dụng việc tuyên truyền, phổ biến, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể để trục lợi và thực hiện các hành vi khác trái pháp luật.

– Những trường hợp sau đây bị coi là hướng đến trái phép khu vực khảo cổ :
+ Tự ý hướng đến, tìm kiếm di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử và khu vực thuộc quy hoạch khảo cổ như di chỉ cư trú, mộ táng, công xưởng chế tác công cụ, thành lũy và những khu vực khảo cổ khác ;

+ Tự ý tìm kiếm, trục vớt các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia còn chìm đắm dưới nước.

Trân trọng!