Dịch vụ Ngôn ngữ và Thông dịch viên & Tài liệu bằng Định dạng Thay thế – San Francisco Health Plan

Medi-Cal Đủ điều kiện kèm theo Đăng ký Cách Duy trì Bảo hiểm của quý vị Mạng lưới Chăm sóc của Quý vị Tìm Nhà phân phối Tìm Nhà thuốc Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả Video Thành viên Medi-Cal Tài liệu dành cho Hội viên Sức khỏe nhi khoa Chứng Rối loạn Phổ Tự kỷ ( ASD ) Dịch vụ Nha khoa Dịch vụ Sức khỏe Hành vi và Tâm thần Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao Dịch vụ Tiệm thuốc tây và Tìm Tiệm thuốc tây Nhận Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Dịch vụ Thị lực Cổng thông tin Hội viên Chương trình Phòng ngừa Bệnh Tiểu đường Nói chuyện với Bác sĩ 24/7 Tiếp tục Chăm Sóc Dịch vụ Khách hàng Những Người liên lạc Quan trọng Thay đổi Bác sĩ Dịch vụ Ngôn ngữ và Thông dịch viên và Tài liệu bằng Định dạng Thay thế Nhận Thẻ Hội viên Mới Quyền và Trách nhiệm của Quý vị

Dịch vụ Ngôn ngữ và Thông dịch viên & Tài liệu bằng Định dạng Thay thế

Chúng tôi sẽ phục vụ theo cách tôn trọng quý vị, văn hóa và ngôn ngữ của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị được điều trị lịch sự và tôn trọng bởi nhân viên của San Francisco Health Plan, nhóm y khoa của chúng tôi và mọi người tại phòng mạch của nhà cung cấp dịch vụ. Nếu quý vị có vấn đề hoặc quan ngại về cách quý vị được điều trị, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Ngôn ngữ và Tài liệu

Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí văn bản tài liệu bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị. Tài liệu của chúng tôi sẵn có thường xuyên bằng Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hoa, Việt và Nga. Nếu quý vị cần tài liệu bằng ngôn ngữ khác hoặc không nhận được tài liệu bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Nếu quý vị bị khiếm thính, vui lòng gọi TDD/TYY line theo số 1(415) 547-7830, số miễn phí 1(888) 883-7347 hoặc qua California Relay Service theo số 711. Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác như Chữ nổi, chữ in cỡ lớn và âm thanh. Để yêu cầu định dạng khác hoặc để được trợ giúp đọc tài liệu này và các tài liệu SFHP khác, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 hoặc số miễn phí 1(800) 288-5555.

Tài liệu bằng Định dạng Thay thế

Chúng tôi cung cấp miễn phí thông tin cho hội viên và người đăng ký khiếm thị bằng định dạng thay thế theo yêu cầu. Để yêu cầu tài liệu định dạng thay thế như: chữ braille, tài liệu nghe và chữ in lớn, vui lòng liên lạc với Dịch vụ Khách hàng theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Dịch vụ Thông dịch viên

Chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế của chúng tôi và nhân viên của họ nói được nhiều ngôn ngữ. Đây là một trong nhiều điều quý vị nên cân nhắc khi chọn Bác sĩ Chăm sóc Chính. Để giúp quý vị chọn, vui lòng xem danh mục những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Khi hẹn khám, quý vị cũng có thể yêu cầu dịch vụ thông dịch viên cho buổi hẹn của quý vị cùng lúc.

Yêu cầu Dịch vụ Thông dịch viên

Dịch vụ Thông dịch viên sẵn có nếu quý vị và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị không nói cùng ngôn ngữ. Khi hẹn với bác sĩ, quý vị có thể yêu cầu Thông dịch viên Y tế Đủ tiêu chuẩn nếu cần. Nhóm y khoa của quý vị sẽ cung cấp thông dịch viên trực tiếp hoặc qua điện thoại miễn phí cho quý vị. Chúng tôi không muốn quý vị sử dụng một thành viên gia đình, bạn bè hoặc thiếu niên để phiên dịch cho quý vị. Hãy yêu cầu phòng mạch bác sĩ hoặc nhóm y khoa sắp xếp Dịch vụ Thông dịch viên cho quý vị khi có hẹn. Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.