Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức

Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức được pháp luật tại Điều 10 Thông tư 07/2019 / TT-BNV pháp luật về chính sách báo cáo giải trình thống kê và quản trị hồ sơ viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát hành, ( có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 15/07/2019 ), theo đó :
1. Đối với viên chức tuyển dụng lần đầu
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định hành động tuyển dụng, đơn vị chức năng sử dụng viên chức có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn viên chức kê khai, kiểm tra, xác định những thông tin do viên chức tự kê khai, so sánh với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đứng đầu đơn vị chức năng sử dụng viên chức xác nhận, đóng dấu và nộp cho cơ quan quản trị hồ sơ viên chức để đưa vào hồ sơ quản trị. Hồ sơ này là hồ sơ gốc của viên chức .

Hồ sơ gốc bao gồm các thành phần sau đây:

a ) Quyển “ Lý lịch viên chức ” theo mẫu HS01-VC / BNV phát hành kèm theo Thông tư này. Quyển “ Lý lịch viên chức ” phản ánh tổng lực về bản thân, những mối quan hệ mái ấm gia đình, xã hội của viên chức. Quyển “ Lý lịch viên chức ” do viên chức tự kê khai và được đơn vị chức năng sử dụng viên chức kiểm tra, xác định và xác nhận ;
b ) ” Sơ yếu lý lịch viên chức ” theo mẫu HS02-VC / BNV phát hành kèm theo Thông tư này. Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ mái ấm gia đình và xã hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có nghĩa vụ và trách nhiệm ghi từ quyển ” Lý lịch viên chức ” lao lý tại Điểm a Khoản 1 Điều này và những tài liệu bổ trợ khác của viên chức. Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị chức năng sử dụng viên chức kiểm tra, xác định và xác nhận ;
c ) Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .
d ) Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp ;
đ ) Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo lao lý của pháp lý ;
e ) Bản sao có công chứng những loại sách vở có tương quan đến trình độ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng của viên chức như : bảng điểm, văn bằng, chứng từ về trình độ huấn luyện và đào tạo trình độ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, tu dưỡng nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trường hợp những văn bằng, chứng từ huấn luyện và đào tạo do cơ sở giảng dạy quốc tế cấp ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta thì phải được cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận ;
g ) Bản sao những quyết định hành động tuyển dụng hoặc xét tuyển, đảm nhiệm viên chức có công chứng của cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .
Trường hợp phát hiện có tín hiệu sai phạm, nhầm lẫn về thông tin trong hồ sơ gốc của viên chức thì đơn vị chức năng sự nghiệp công lập xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền quản trị đơn vị chức năng sự nghiệp công lập xử lý theo pháp luật của pháp lý .
2. Đối với viên chức đang công tác làm việc
Ngoài hồ sơ gốc lao lý tại Khoản 1 Điều này, thành phần hồ sơ khác của viên chức đang công tác làm việc, gồm có :

a) “Phiếu bổ sung lý lịch viên chức” theo mẫu HS03-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư này. “Phiếu bổ sung lý lịch viên chức” là tài liệu do viên chức kê khai bổ sung theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý hồ sơ viên chức. “Phiếu bổ sung lý lịch viên chức” phải được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;

b ) Bản sao những quyết định hành động về việc xét chuyển, chỉ định, biệt phái, điều động, luân chuyển, thăng hạng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của viên chức .
c ) Bản tự kiểm điểm, tự nhận xét, nhìn nhận hàng năm của viên chức có xác nhận của đơn vị chức năng sử dụng viên chức ; bản nhận xét, nhìn nhận, phân loại viên chức của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền quản trị viên chức ( hàng năm, khi hết nhiệm kỳ, bầu cử hoặc chỉ định, trình làng ứng cử, khen thưởng, kỷ luật hoặc sau những đợt công tác làm việc, tổng kết học tập ) ;
d ) Bản kê khai gia tài, bản kê khai gia tài bổ trợ so với đối tượng người dùng viên chức bắt buộc kê khai gia tài theo lao lý của pháp lý ;
đ ) Đơn, thư kèm theo những văn bản thẩm tra, xác định, biên bản, Kết luận của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền về những yếu tố tương quan đến viên chức và mái ấm gia đình viên chức được phản ánh trong đơn, thư. Không lưu trong thành phần hồ sơ những đơn, thư nặc danh, hoặc đơn, thư chưa được xem xét, Tóm lại của cơ quan có thẩm quyền ;
e ) Văn bản khác có tương quan trực tiếp đến quy trình công tác làm việc và những quan hệ xã hội của viên chức ;
g ) Viên chức được chỉ định giữ chức vụ chỉ huy, quản trị phải bổ trợ rất đầy đủ những tài liệu có tương quan đến việc chỉ định vào hồ sơ viên chức .
3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày viên chức có quyết định hành động nghỉ hưu, chấm hết hợp đồng thao tác hoặc từ trần thì việc quản trị hồ sơ viên chức triển khai theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư này .
4. Hồ sơ gốc của viên chức thuộc tài liệu tàng trữ lịch sử vẻ vang, thời hạn dữ gìn và bảo vệ vĩnh viễn .
5. Trường hợp thiếu những thành phần hồ sơ gốc hoặc không có hồ sơ gốc thì việc thiết kế xây dựng, triển khai xong hồ sơ gốc được triển khai như sau :

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện hồ sơ viên chức thiếu các thành phần hồ sơ gốc hoặc không có hồ sơ gốc, đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm yêu cầu viên chức phải hoàn thiện, bổ sung các thành phần hồ sơ gốc theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư này.

b ) Trường hợp không hề hoàn thành xong, bổ trợ vừa đủ những thành phần hồ sơ gốc thì địa thế căn cứ vào giấy khai sinh gốc để hoàn thành xong những thành phần hồ sơ khác hoặc lập mới hồ sơ viên chức theo lao lý tại Khoản 1 Điều này .
Trên đây là tư vấn về thiết kế xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức. Để biết thêm thông tin cụ thể bạn hãy tìm hiểu thêm tại Thông tư 07/2019 / TT-BNV. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn .
Chúc sức khỏe thể chất và thành công xuất sắc !