Phân biệt hộ kinh doanh và tổ hợp tác

Tiêu chí

Hộ kinh doanh

Tổ hợp tác

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP Bộ luật dân sự 2015 Định nghĩa “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh“. Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm là chủ thể trong các quan hệ dân sự. Đặc điểm Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp: cá nhân, nhóm người, hộ gia đinh nhân danh chính mình tham gia vào hoạt động kinh doanh. Mặc dù là chủ thể kinh doanh chuyên nghiệp nhưng hộ kinh doanh lại không có tư cách của doanh nghiệp, không có con dấu, không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, không được thực hiện các quyền mà doanh nghiệp đang có như hoạt động xuất nhập khẩu hay áp dụng Luật Phá sản khi kinh doanh thua lỗ. Khi tham gia giao dịch, cá nhân hoặc đại diện theo nhóm người hay đại diện hộ gia đình nhân danh mình mà không nhân danh hộ kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Điểm đặc biệt lưu ý đó là trường hợp hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải chuyển loại hình đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

 
Trong trường hợp chấm hết, tổ hợp tác phải báo cáo giải trình cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã đã xác nhận hợp đồng hợp tác. Tổ hợp tác chấm hết theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong những trường hợp do pháp lý pháp luật . Tài sản Toàn bộ tài sản của thành viên 1. Tài sản do các tổ viên đóng góp, cùng tạo lập và được tặng cho chung là tài sản của tổ hợp tác.
2. Các tổ viên quản trị và sử dụng gia tài của tổ hợp tác theo phương pháp thoả thuận .
3. Việc định đoạt gia tài là tư liệu sản xuất của tổ hợp tác phải được toàn thể tổ viên đồng ý chấp thuận ; so với những loại gia tài khác phải được đa phần tổ viên chấp thuận đồng ý . Quyết định Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ.

+ Đối với hộ kinh doanh thương mại do một cá thể làm chủ, cá thể đó có toàn quyền quyết định hành động về mọi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của hộ ( như chủ doanh nghiệp tư nhân so với doanh nghiệp tư nhân ) .
+ Đối với hộ kinh doanh thương mại do một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, mọi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của hộ do những thành viên trong nhóm hoặc hộ gia đình quyết định hành động. Nhóm người hoặc hộ gia đình cử một người làm đại diện thay mặt cho nhóm hoặc hộ để tham gia thanh toán giao dịch với bên ngoài . 1. Đại diện của tổ hợp tác trong các giao dịch dân sự là tổ trưởng do các tổ viên cử ra.
Tổ trưởng tổ hợp tác hoàn toàn có thể uỷ quyền cho tổ viên triển khai một số ít việc làm nhất định thiết yếu cho tổ .
2. Giao dịch dân sự do người đại diện thay mặt của tổ hợp tác xác lập, thực thi vì mục tiêu hoạt động giải trí của tổ hợp tác theo quyết định hành động của đa phần tổ viên làm phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cả tổ hợp tác .

Trách nhiệm Cá nhân, nhóm người hoặc các thanh viên như trong hộ chịu trách nhiệm đến cùng về mọi khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (trách nhiệm vô hạn). Hay nói cách khác, khi phát sinh khoản nợ, cá nhân hoặc các thành viên phải chịu trách nhiệm trả hết nợ, không phụ thuộc vào số tài sản kinh doanh hay dân sự mà họ đang có; không phụ thuộc vào việc họ đang thực hiện hay đã chấm dứt thực hiện hoạt động kinh doanh. Trách nhiệm dân sự của tổ hợp tác
1. Tổ hợp tác phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự về việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự do người đại diện thay mặt xác lập, thực thi nhân danh tổ hợp tác .
2. Tổ hợp tác chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự bằng gia tài của tổ ; nếu gia tài không đủ để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung của tổ thì tổ viên phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp theo phần tương ứng với phần góp phần bằng gia tài riêng của mình . Phạm vi hoạt động giải trí

Hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh mang tính nghề nghiệp thường xuyên, nghĩa là hộ kinh doanh hoạt động một cách chuyên nghiệp và thu nhập chính của họ phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, tại Khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Tổ hợp tác cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm là chủ thể trong các quan hệ dân sự.