Đơn vị chưa có quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng kinh phí thế nào?

Bà Nguyễn Thu Linh hỏi, chính sách chi cho cấp xã, phường chưa được giao khoán kinh phí đầu tư theo lao lý Thông tư liên tịch số 71/2014 / TTLT-BTC-BNV mà chỉ được giao dự trù nguồn không liên tục ( nguồn 12 ) nên không có quy chế chi tiêu nội bộ, như vậy có được thanh toán giao dịch những khoản sau không :
– Chế độ chi trả tiền lương, tiền tu dưỡng so với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp lý lao lý nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm theo pháp luật tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141 / 2011 / TT-BTC .
– Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng so với cán bộ cấp xã theo quy định Khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2017 / TT-BTC .

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 117 / 2013 / NĐ-CP ngày 7/10/2013 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 130 / 2005 / NĐ-CP ngày 17/10/2005 lao lý chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đầu tư quản trị hành chính so với cơ quan Nhà nước pháp luật khoanh vùng phạm vi và đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh gồm có : “ Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, phường, thị xã ” .
Như vậy, theo những lao lý trên thì “ Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, phường, thị xã ” thuộc đối tượng người tiêu dùng triển khai chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đầu tư quản trị hành chính so với cơ quan Nhà nước .

Việc kiểm soát chi theo quy chế chi tiêu nội bộ

Theo lao lý tại Điều 14 Thông tư số 40/2017 / TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về chính sách công tác phí, chính sách chi hội nghị :

Khoản1: Kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi tổng dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm.

Khoản 4 : Cơ quan Nhà nước triển khai chính sách tự chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sử dụng kinh phí đầu tư quản trị hành chính và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thực thi chính sách tự chủ kinh tế tài chính địa thế căn cứ mức chi đơn cử về công tác phí, chi hội nghị do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, HĐND những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương pháp luật để quyết định hành động mức chi công tác phí, chi tổ chức triển khai hội nghị theo lao lý của nhà nước về chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đầu tư quản trị hành chính so với những cơ quan nhà nước và chính sách tự chủ kinh tế tài chính so với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trong từng nghành nghề dịch vụ .
Khoản 7 : Trường hợp những Bộ, ngành, địa phương chưa phát hành văn bản pháp luật mức chi đơn cử, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng địa thế căn cứ mức chi pháp luật tại Thông tư này quyết định hành động mức chi công tác phí, chi hội nghị trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chức năng nhưng tối đa không vượt quá mức chi lao lý tại Thông tư này, bảo vệ tiết kiệm chi phí, tránh tiêu tốn lãng phí, trong khoanh vùng phạm vi dự trù nguồn kinh phí đầu tư được cấp có thẩm quyền giao .
Theo pháp luật tại Điểm a Khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014 / TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ lao lý chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sử dụng kinh phí đầu tư quản trị hành chính so với cơ quan Nhà nước : “ Để dữ thế chủ động sử dụng kinh phí đầu tư tự chủ được giao, quản trị sử dụng gia tài công đúng mục tiêu, tiết kiệm ngân sách và chi phí và có hiệu suất cao, cơ quan triển khai chính sách tự chủ có nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản trị sử dụng gia tài công theo nội dung hướng dẫn tại Mẫu số 01 kèm theo Thông tư này, làm địa thế căn cứ cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thực thi, Kho bạc Nhà nước trấn áp chi ” .

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp đơn vị chưa thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí thì phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp đơn vị chức năng triển khai chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quản trị kinh phí đầu tư, triển khai theo pháp luật tại Thông tư liên tịch số 71/2014 / TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ pháp luật chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sử dụng kinh phí đầu tư quản trị hành chính so với cơ quan Nhà nước và những lao lý của pháp lý có tương quan .

Chinhphu.vn