người làm in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Nếu cố tìm cách thay Người làm những việc của Người, chúng ta sẽ thất bại.

If we are trying to do God’s work for him, we will fail.

Literature

Tên tôi là Arvind Gupta, và tôi là người làm đồ chơi.

My name is Arvind Gupta, and I’m a toymaker.

ted2019

Còn về đồ ăn cho tất cả những người làm việc thì sao?

What about food for all the workers?

jw2019

Hỡi người làm vợ, bạn được khuyên bảo phải tôn kính và quí trọng chồng bạn.

Wife, you are told to honor and respect your husband .

jw2019

Nhưng thầy cần biết chính xác những gì đã xảy ra, và người làm việc đó.

But I need to know exactly what happened, and who did it.

OpenSubtitles2018. v3

Ông mua một túp lều từ một người làm việc cho hãng hỏa xa và phá nó ra.

He purchased an old shanty from a railroad worker, and tore it down.

LDS

“Đây là Con yêu dấu của ta, người làm hài lòng ta”.—Ma-thi-ơ 3:17.

“This is my Son, the beloved, whom I have approved.” —Matthew 3:17.

jw2019

Người làm vậy là tham lam.

A person who does that is greedy.

jw2019

Các người làm gì vậy?

What’s this?

OpenSubtitles2018. v3

Cô thông minh như những người làm ở đây.

You’re as smart as anyone who works here.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao có người làm vậy?

I mean, why would someone do that?

OpenSubtitles2018. v3

Đúng, chính Sa-tan Ma-quỉ là kẻ tìm cách xui khiến mọi người làm điều xấu.

Yes, it is Satan the Devil who is trying to get everyone to do bad things.

jw2019

Trung bình mỗi tháng có trên 20.000 người làm báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

On average, over 20,000 people each month get baptized as Witnesses of Jehovah.

jw2019

Mọi người làm việc với nhau như một gia đình vậy.

The people who work here are like family.

OpenSubtitles2018. v3

Ta đã chọn một trong các con trai người làm vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên’.

One of his sons will be the next king of Israel.’

jw2019

Tất cả đều là những người làm phép lạ sao?

Are all workers of miracles?

LDS

Người làm mất Đại bàng là người hoàn hảo sao?

The man who lost the Eagle was the perfect Roman?

OpenSubtitles2018. v3

Cả 2 người, làm ơn im lặng nào?

If you would both please just be quiet!

OpenSubtitles2018. v3

Thực tế công việc bị phá hoại, và những người làm việc đó cũng vậy.

The very practice is demoralized, and the practitioners are demoralized .

QED

Mọi người làm rất tốt.

Well done, everyone.

ted2019

Mỗi năm hiệp hội bầu một người làm chủ tịch.

A president of the corporation was to be elected annually.

jw2019

“Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm.

With the seventh day, God finished all the work that He had done.

WikiMatrix

Nếu có thì bạn đồng tâm tình với chị Opal Betler, người làm báp-têm ngày 4-10-1914.

If so, you will relate to the comments of Sister Opal Betler, who was baptized on October 4, 1914.

jw2019

Con người làm ra nó cho búp bê của họ.

Human beans made it for their dolls.

OpenSubtitles2018. v3

Leonardo đã là người làm cho tôi một thời gian đáng kể.

Leonardo has been in my employ now for….. considerable time.

OpenSubtitles2018. v3