An sinh xã hội thế giới

Theo Nghị định 90/2019 / NĐ-CP của nhà nước, từ ngày 01/01/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức vận dụng năm 2019. Với pháp luật này, mức đóng BHXH tổi thiểu của người lao động và đơn vị chức năng sử dụng lao động cũng có sự đổi khác .Cụ thể :

Đây là thông tin người lao động cần quan tâm để nếu đang làm việc ở vùng nào mà có mức đóng BHXH bắt buộc dưới mức tương ứng nêu trên thì cần đề nghị doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng đúng theo quy định.

Bạn đang đọc: An sinh xã hội thế giới

Địa bàn vận dụng mức lương tối thiểu vùng được pháp luật theo đơn vị chức năng hành chính cấp Q., huyện, thị xã và thành phố thường trực tỉnh. Danh mục địa phận vận dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được pháp luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này. Doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận nào thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng lao lý so với địa phận đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị chức năng, Trụ sở hoạt động giải trí trên những địa phận có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị chức năng, Trụ sở hoạt động giải trí ở địa phận nào, vận dụng mức lương tối thiểu vùng pháp luật so với địa phận đó. Doanh nghiệp hoạt động giải trí trong khu công nghiệp, khu công nghiệp nằm trên những địa phận có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì vận dụng theo địa phận có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận có sự đổi khác tên hoặc chia tách thì trong thời điểm tạm thời vận dụng mức lương tối thiểu vùng pháp luật so với địa phận trước khi đổi khác tên hoặc chia tách cho đến khi nhà nước có pháp luật mới … Bên cạnh đó, Nghị định cũng lao lý : mức lương tối thiểu vùng lao lý trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận hợp tác và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường, bảo vệ đủ thời giờ thao tác thông thường trong tháng và triển khai xong định mức lao động hoặc việc làm đã thỏa thuận hợp tác phải bảo vệ : Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng so với người lao động làm việc làm giản đơn nhất ; cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng so với người lao động làm việc làm yên cầu người lao động đã qua học nghề, giảng dạy nghề theo pháp luật. Khi triển khai mức lương tối thiểu vùng pháp luật tại nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm những chính sách tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, chính sách tu dưỡng bằng hiện vật so với những chức vụ nghề nặng nhọc, ô nhiễm và những chính sách khác theo lao lý của pháp lý lao động. Các khoản phụ cấp, bổ trợ khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp pháp luật thì thực thi theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy định của doanh nghiệp. /.