Mẫu giấy đề nghị đăng kí thành lập hợp tác xã năm 2021.

5. Lý do bạn nên chọn công ty luật ACC

Với sự phát triển của kinh tế- xã hội, hợp tác xã hoạt động ngày càng mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả qua từng đợt đổi mới. Hiện nay hợp tác xã là một trong các loại hình doanh nghiệp được lựa chọn nhiều để hoạt động bởi  những lợi ích mà loại hình này mang lại. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về đơn dăng kí thành lập hợp tác xã.

1.Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do tối thiểu 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương hỗ lẫn nhau trong hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, tạo việc làm nhằm mục đích phân phối nhu yếu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản trị hợp tác xã .

2.Giấy đề nghị đăng kí thành lập hợp tác xã là gì?

Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã hay còn gọi là đơn ký thành lập hợp tác xã, là một loại mẫu đơn hành chính do một tập thể viết gửi cho Phòng tài chính- Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính nhằm thành lập tổ chức Hợp Tác Xã.

3.Mục đích của giấy đề nghị thành lập hợp tác xã.

Giấy đề nghị thành lập hợp tác xã hay đơn ĐK thành lập hợp tác xã là một văn bản với nội dung để ghi chép lại những thông tin của một hợp tác xã ( nội dung hoàn toàn có thể là số lượng thành viên của hợp tác xã, điều lệ của hợp tác xã, … ) văn bản này sau đó được gửi cho Phòng kinh tế tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để được xem xét và ra quyết định hành động cấp giấy ghi nhận ĐK thành lập hợp tác xã .

4.Mẫu giấy đề nghị đăng kí thành lập doanh nghiệp.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

… … ngày … … tháng … … năm … .

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Kính gửi : Tên cơ quan ĐK hợp tác xã
Tôi là ( ghi họ tên bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … là người đại diện thay mặt theo pháp lý của hợp tác xã

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:

 1. Tình trạng thành lập(đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã
Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã
Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

 1. Tên hợp tác xã:

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … … … … … .
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng quốc tế ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tên hợp tác xã viết tắt ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Xã / P. / Thị trấn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tỉnh / Thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại ( nếu có ) : … … … … … … … … … … Fax ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … …
E-Mail ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … Website ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … …

 1. Ngành, nghề kinh doanh1(ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
 1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ ( bằng số ; VNĐ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Vốn điều lệ ( bằng chữ ; VNĐ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Giá trị tương tự theo đơn vị chức năng tiền quốc tế ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … .
Có hiển thị thông tin về giá trị tương tự theo đơn vị chức năng tiền tệ quốc tế trên Giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã hay không ? □ Có □ Không

 1. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước
Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng
 1. Số lượng thành viên:………………………………………………………………………………….

Danh sách thành viên hợp tác xã : ( kê khai theo mẫu ) : Gửi kèm

 1. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … … Giới tính : … … … … … … … … … .
Chức danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sinh ngày : … / …. / … … … Dân tộc : … … … … … … Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … …
Loại sách vở xác nhận cá thể : … … … … … …
□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu □ Loại khác ( ghi rõ ) : … … … … … …
Số sách vở xác nhận cá thể : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : …. / …. / …. Nơi cấp : … … … … … Ngày hết hạn ( nếu có ) : … / … / …
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú :
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Xã / P. / Thị trấn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tỉnh / Thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quốc gia : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại :
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Xã / P. / Thị trấn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………..

Quốc gia : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … Fax ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … ..
E-Mail ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. Thông tin đăng ký thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):
Họ và tên Giám đốc ( Tổng giám đốc ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
9.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):
Họ và tên Kế toán trưởng / Phụ trách kế toán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn : … … … … … … … … … … … … … … … .
Xã / P. / Thị trấn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tỉnh / Thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … Fax ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … ..
E-Mail ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
9.4 Ngày bắt đầu hoạt động href=”#_ftn2″ 2 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): ……/……/……
9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập □
Hạch toán phụ thuộc vào □
9.6 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày … … … / … … … đến ngày … … … / … … … href = ” # _ftn3 ″ 3
( ghi ngày, tháng khởi đầu và kết thúc niên độ kế toán )
9.7 Tổng số lao động (dự kiến):………………………………………………………………………….
9.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:
□ Có □ Không
9.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp) href=”#_ftn4″ 4:
Khấu trừ □
Trực tiếp trên GTGT □
Trực tiếp trên doanh thu □
Không phải nộp thuế GTGT □
9.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
………………………………………… …………………………………………
 1. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất(chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):
 2. a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………..

Mã số hợp tác xã / mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại / Giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã 5 ( chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã / mã số thuế ) : … … … … … … … Ngày cấp : … … / … … / … … Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … .

 1. b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………

Mã số hợp tác xã / mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại / Giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã6 ( chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã / mã số thuế ) : … … … … … … … Ngày cấp : … … / … .. / …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … …
Đề nghị … … … … … … … … … … ( tên cơ quan ĐK hợp tác xã ) triển khai chấm hết sống sót so với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và những Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất .
Tôi cam kết :
– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục tiêu theo pháp luật của pháp lý ;
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính hợp pháp, đúng mực và trung thực của nội dung ĐK hợp tác xã trên .

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)

5.Lý do bạn nên chọn công ty luật ACC

Nếu bạn đang có nhu cầu về thành lập hợp tác xã mà chưa có kinh nghiệm hoặc chưa rõ về đơn đăng kí thành lập hợp tác xã  thì hãy liên hệ đến Công ty Luật ACC. Công ty luật ACC cung cấp các dịch vụ về pháp lý:

– Uy tín, nhanh gọn
– Có kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ thành lập doanh nghiệp
– Giá cả hài hòa và hợp lý
– Chuyên nghiệp, hướng dẫn người mua chu đáo

Trên đây thông tin mà ACC cung cấp đến bạn đọc về đơn  đăng kí thành lập hợp tác xã. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ về các vấn đề pháp  lý hãy liên lạc đến Công Ty Luật ACC, chúng tôi mang đến sự hài lòng ở bạn.

Email: info@accgroup.vn
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Đánh giá post