Đáp án gợi ý câu hỏi cuộc thi tìm hiểu luật HTX

Ngày đăng: 09/06/2016, 07:10

ĐÁP ÁN GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎICUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012Câu 1: Hợp tác xã, liên hiệp HTX được tổ chức và hoạt động theo 7 nguyên tắc: 1) Tự nguyện; 2) Kết nạp rộng rãi thành viên; 3) Bình đẳng; 4) Tự chủ; 5) Thực hiện theo hợp đồng dịch vụ và quy định của điều lệ, phân phối thu nhập chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch vụ và công sức đóng góp; 6) Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên; 7) Hợp tác và chăm lo phát triển bền vững cộng đồng. Hợp tác xã, liên hiệp HTX có các quyền: 1) Thực hiện mục tiêu hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình; 2) Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; thuê và sử dụng lao động; 3) Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo nghành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung cho thành viên, HTX thành viên; 4) Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm cho thành viên, HTX thành viên ra thị trường nhưng phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, HTX thành viên; 5) Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên, HTX thành viên; 6) Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; huy động vốn và hoạt động tín dụng nối bộ theo quy định của pháp luật; 7) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; 8) Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hỏa động của HTX, liên hiệp HTX; 9) Quản lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản và các quỹ của HTX, liên hiệp HTX; 10) Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của HTX, liên hiệp HTX; 11) Tham gia tổ chức đại diện cho HTX, liên hiệp HTX; 12) Khiếu nại hoặc thông qua người đại diện để tố cáo các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của HTX, liên hiệp HTX; xử lý thành viên, HTX thành viên vi phạm điều lệ và giải quyết nội bộ. LIÊN MINH HTX VIỆT NAM BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HTX NĂM 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015 ĐÁP ÁN GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 Câu 1: Hợp tác xã, liên hiệp HTX tổ chức hoạt động theo nguyên tắc: 1) Tự nguyện; 2) Kết nạp rộng rãi thành viên; 3) Bình đẳng; 4) Tự chủ; 5) Thực theo hợp đồng dịch vụ quy định điều lệ, phân phối thu nhập chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch vụ công sức đóng góp; 6) Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên; 7) Hợp tác chăm lo phát triển bền vững cộng đồng – Hợp tác xã, liên hiệp HTX có quyền: 1) Thực mục tiêu hoạt động HTX, liên hiệp HTX; tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động mình; 2) Quyết định tổ chức quản lý hoạt động HTX, liên hiệp HTX; thuê sử dụng lao động; 3) Tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo nghành, nghề đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung cho thành viên, HTX thành viên; 4) Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm cho thành viên, HTX thành viên thị trường phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thành viên, HTX thành viên; 5) Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên, HTX thành viên; 6) Tăng, giảm vốn điều lệ trình hoạt động; huy động vốn hoạt động tín dụng nối theo quy định pháp luật; 7) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân nước nước để thực mục tiêu hoạt động HTX, liên hiệp HTX; 8) Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hỏa động HTX, liên hiệp HTX; 9) Quản lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản quỹ HTX, liên hiệp HTX; 10) Thực việc phân phối thu nhập, xử lý khoản lỗ, khoản nợ HTX, liên hiệp HTX; 11) Tham gia tổ chức đại diện cho HTX, liên hiệp HTX; 12) Khiếu nại thông qua người đại diện để tố cáo hành vi vi phạm quyền lợi ích hợp pháp HTX, liên hiệp HTX; xử lý thành viên, HTX thành viên vi phạm điều lệ giải nội – Hợp tác xã, liên hiệp HTX có nghĩa vụ: 1) Thực quy định điều lệ; 2) Bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp thành viên; 3) Hoạt động ngành, nghề đăng ký; 4) Thực hợp đồng nghĩa vụ HTX với thành viên; 5) Thực quy định pháp luật tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, thống kê; 6) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản quỹ HTX theo quy định pháp luật; 7) Quản lý, sử dụng đất tài nguyên khác Nhà nước giao cho thuê theo quy định pháp luật; 8) Ký kết thực hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sách khác cho người lao động theo quy định pháp luật; 9) Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên; 10) Thực chế độ báo cáo tình hình hoạt động HTX theo quy định Chính phủ; 11) Bồi thường thiệt hại gây cho thành viên theo quy định pháp luật Câu 2: Nếu sau ngày 30/6/2016 mà HTX, liên hiệp HTX thành lập theo luật năm 2003, không chuyển đổi đăng lý lại theo luật HTX năm 2012 phải thực hình thức sau đây: 1) Nếu muốn tiếp tục hoạt động theo tổ chức HTX, liên hiệp HTX người đại theo pháp luật HTX, liên hiệp HTX phải có văn báo cáo với UBND cấp với quan cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX lý chưa thực được, đồng thời xin gia hạn thực hiện; chấp thuận tiến hành thủ tục đăng ký lại thời gian gia hạn 2) Nếu báo cáo, có báo cáo lý không đáng phải giải thể phá sản, theo hình thức: a) Giải thể tự nguyện; b) Giải thể bắt buộc; 3) Tuyên bố phá sản – Trong 12 tháng liên tục số thành viên tham gia HTX, liên hiệp HTX không đủ số lượng tối thiểu theo quy định Luật HTX năm 2012 07 thành viên bị tuyên bố giải thể bắt buộc Câu 3: Đối với quan quản lý nhà nước quan cấp giấy phép đăng ký: a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX trường hợp không đủ điều kiện không cấp giấy đăng ký HTX, liên hiệp HTX trường hợp đủ điều kiện theo quy định Luật này; cản trở, sách nhiễu việc đăng ký hoạt động HTX, liên hiệp HTX; b) Cản trở việc thực quyền, nghĩa vụ HTX, liên hiệp HTX, thành viên, HTX thành viên theo quy định Luật điều lệ HTX, liên hiệp HTX Đối với HTX, liên hiệp HTX: a) Hoạt động mang tính danh nghĩa HTX, liên hiệp HTX mà giấy chứng nhận đăng ký tiếp tục hoạt động bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký; b) Kê khai không trung thực, không xác nội dung đăng ký HTX, liên hiệp HTX; c) Gian lận việc định giá tài sản vốn góp; d) Kinh doanh nghành, nghề không ghi giấy chứng nhận đăng ký; kinh doanh nghành, nghề có điều kiện chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật; đ) Thực không nguyên tắc tổ chức, hoạt động theo quy định Câu 4: Cá nhận, hộ gia đình, pháp nhân muốn trở thành thành viên HTX phải đáp ứng đủ điều kiện: a) Cá nhân công dân Việt Nam người nước cư trú hợp pháp Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật; quan, tổ chức pháp nhận Việt Nam Đối với HTX tạo viên làm thành viên cá nhận; b) Có nhu cầu hợp tác với thành viên nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ HTX; c) Có đơn tự nguyện gia nhập tán thành điều lệ HTX; d) Góp vốn theo quy định khoản 1, Điều 17 Luật điều lệ HTX; đ) Điều kiện khác theo quy định điều lệ HTX Hợp tác xã muốn trở thành thành viên liên hiệp HTX phải đáp ứng đủ điều kiện: a) Có nhu cầu hợp tác với HTX thành viên có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ liên hiệp HTX; b) Có đơn tự nguyện gia nhập tán thành điều lệ liên hiệp HTX; c) Góp vốn theo quy định khoản 2, Điều 17 Luật điều lệ HTX; d) Điều kiện khác theo quy định điều lệ liên hiệp HTX Cán bộ, công chức, viên chức phép tham gia HTX với tư cách thành viên; không thành viên sáng lập không tham gia quản lý, điều hành HTX Chủ tích hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ giám đốc tổng giám đốc; phải ghi điều lề đại hội thành viên thông qua Nếu điều lệ HTX, liên hiệp HTX không cho phép người không đồng thời giữ hai chức vụ HTX hay liên hiệp HTX Câu 5: Quyền thành viên, HTX thành viên: 1) Được HTX, liên hiệp HTX cung ứng sản phẩm, dịch vụ thep hợp đồng dịch vụ; 2) Được phân phối thu nhập theo quy định Luật điều lệ; 3) Được hưởng phúc lợi HTX, liên hiệp HTX; 4) Được tham dự bầu đại hiểu tham dự đại hội thành viên, HTX thành viên; 5) Được biểu nội dung thuộc quyền đại hội thành viên theo quy định Điều 32 Luật này; 6) Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát kiểm soát viên chức danh khác bầu HTX, liên hiệp HTX; 7) Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát kiểm soát viên giải trình hoạt động HTX, liên hiệp HTX; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định Luật điều lệ; 8) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động HTX, liên hiệp HTX; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động HTX, liên hiệp HTX; 9) Được khỏi HTX, liên hiệp HTX theo quy định điều lệ; 10) Được trả lại vốn góp khỏi HTX, liên hiệp HTX theo quy định Luật điều lệ; 11) Được chia giá trị tài sản chia lại HTX, liên hiệp HTX theo quy định Luật điều lệ; 12) Khiếu nại, tố cáo, khởi theo quy định pháp luật; 13) Quyền khác theo quy định điều lệ – Nghĩa vụ thành viên HTX, liên hiệp HTX sau: 1) Sử dụng sản phẩm, dịch vụ HTX theo hợp đồng dịch vụ; 2) Góp đủ, thời hạn vốn góp cam kết theo quy định điều lệ; 3) Chịu trách nhiệm khoản nợ, nghĩa vụ tài HTX phạm vi góp vốn vào HTX; 4) Bồi thường thiệt hại gây cho HTX theo quy định pháp luật; 5) Tuân thủ điều lệ, quy chế hoạt động HTX, nghị đại hội thành viên đinh hội đồng quản trị; 6) Nghĩa vụ khác theo quy định điều lệ Câu 6: Thành viên phải góp vốn vào HTX, liên hiệp HTX, vì: a) Hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữ, có tư cách pháp nhân, thành viên tự nguyện thành lập Liên hiệp HTX tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, hợp tác xã tự nguyện thành lập; b) Nghĩa vụ thành viên, HTX thành viên phải góp vốn đủ thời hạn vốn góp cam kết theo quy định điều lệ; c) Hợp tác xã, liên hiệp HTX tổ chức kinh tế tổ chức kinh tế muốn hoạt động phải có vốn góp Bên cạnh đó, thành viên góp vốn vừa thể tính hợp tác thực sự, có nhu cầu dụng dịch vụ HTX, liên hiệp HTX, vừa gắn trách nhiệm quyền sở hữu thành viên HTX, liên hiệp HTX Do vậy, tham gia vào HTX, liên hiệp HTX thiết thành viên phải góp vốn đủ theo thời gian quy định điều lệ HTX, liên hiệp HTX có điều kiện để tổ chức cung ứng dịch vụ cho thành viên hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi Thời hạn, hình thức mức góp vốn điều lệ thực theo quy định điều lệ HTX, liên hiệp HTX đó, thời hạn góp đủ vốn không vượt 06 tháng, kể từ ngày HTX, liên hiệp HTX cấp giấy chứng nhận đăng ký kể từ ngày kết nạp Khi góp đủ vốn, thành viên HTX, liên hiệp HTX HTX cấp giấy chứng nhận góp vốn Luật phải quy định vậy, vì, thực tiễn nhiều năm qua, thành viên, nông nghiêp, nhiều thành viên HTX, không góp vốn, có góp vốn không đủ số lượng tối thiểu theo quy định điều lệ, làm ảnh hướng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh HTX, liên hiệp HTX; gây cân cung ứng dịch vụ HTX, liên hiệp HTX cho thành viên phân phối thu nhập vốn góp thành viên Đối với HTX: Sáng lập viên HTX cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập HTX phải có 07 sáng lập viên thành lập HTX Đối với liên HTX: Sáng lập viên liên hiệp HTX HTX tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp HTX phải có 04 HTX thành lập liên hiệp HTX Câu 7: Sáng lập viên phải vận động, tuyên truyền thành lập HTX, liên hiệp HTX, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh,dự thảo điều lệ thực công việc để tổ chức hội nghị thành lập HTX, liên hiệp HTX Các bước chuẩn bị thành lập HTX, liên hiệp HTX quy định Điều 20 Luật sau: Tổ chức hội nghị thành lập HTX, liên hiệp HTX sáng lập viên tổ chức theo quy định Luật Hội nghị thảo luận dự thảo điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh HTX, liên hiệp HTX dự kiến danh sách thành viên, HTX thành viên Hội nghị thông qua điều lệ Những người tán thành điều lệ đủ điều kiện theo quy đinh trở thành thành viên, HTX thành viên Các thành viên, HTX thành viên tiếp tục thảo luận định nội dung: a) Phương án sản xuất, kinh doanh; bầu hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng quản trị; b) Quyế định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) số thành viên, đại diện hợp pháp HTX thành viên thuê giám đốc (tổng giám đốc); c) Bầu Ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát kiểm soát viên; d) Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập tổ chức, hoạt động HTX, liên hiệp HTX Nghị hội nghị thành lập nội dung quy định khoản 3, Điều 20 Luật phải biểu thông qua theo nguyên tắc đa số Câu 8: Sáng lập viên dự thảo nội dung điều lệ theo quy định điều kiện thực tế; trình đại hội thành viên thảo luân, trao đổi, biếu thống điều lệ có nghị đại hội ban hành điều lệ Điều lệ có hiệu lực từ ngày nghị ban hành Về việc ban hành điều lệ, đại hội thành viên HTX, liên hiệp HTX định Chỉ có hai đại hội thành viên có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ Nội dung điều lệ HTX, liên hiệp HTX: 1) Tên gọi, địa trụ sở chính; biểu tượng (nếu có); 2) Mục tiêu hoạt động; 3) Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh; 4) Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp, thủ tục chấm dứt tư cách thành viên, HTX thành viên; biện pháp xử lý thành viên, HTX thành viên nợ hạn; 5) Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá trị tối thiểu sản phẩm, dịch vụ mà thành viên, HTX thành viên phải sử dụng; thời gian liên tục không sử dụng sản phẩm, dịch vụ HTX, liên hiệp HTX, không 03 năm; thời gian liên tục không làm việc cho HTX HTX tạo việc làm, không 02 năm; 6) Quyền nghĩa vụ thành viên, HTX thành viên; 7) Có cấu tổ chức HTX, liên hiệp HTX; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phương thức hoạt động hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát kiểm soát viên; thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, ban kiểm soát kiểm soát viên; phận giúp việc cho HTX, liên hiệp HTX; 8) Số lượng thành viên, cấu nhiệm kỳ hội đồng quản trị, ban kiểm soát; trường hợp thành viên hội đồng quảng trị đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc); 9) Trình tự, thủ tục tiến hành đại hội thành viên thông qua định đại hội thành viên; tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bầu đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên; 10) Vốn điều lệ, mức vốn góp tối thiểu, hình thức góp vốn thời hạn góp vốn; trả lại vốn góp; tăng, giảm vốn điều lệ; 11) Việc cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận góp vốn; 12) Nội dung hợp đồng dịch vụ HTX với thành viên, liên hiệp HTX với HTX thành viên, bao gồm nghĩa vụ cung ứng sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá phương thức toán sản phẩm, dịch vụ Đối với HTX tạo việc làm, nội dung hợp đồng dịch vụ HTX thành viên nội dung hợp đồng lao động giưa HTX thành viên; 13) Việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà HTX, liên hiệp HTX cảm kết ứng dụng, tiêu thụ cho thành viên, HTX thành viên thị trường Tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà HTX, liên hiệp HTX cam kết ứng dụng, tiêu thụ cho thành viên, HTX thành viên thị trường cho lĩnh vực, loại hình theo quy định Chính phủ; 14) Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết; thành lập doanh nghiệp HTX, liên hiệp HTX; 15) Lập quỹ; tỷ lệ trích lập quỹ; tỷ lệ, phương thức phân phối thu nhập; 16) Quản lý tài chính, sử dụng xử lý tài sản, vốn, quỹ khoản lỗ; loại tài sản không chia; 17) Nguyên tắc trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hiểm soát viên; nguyên tắc trả tiền lương, tiền công cho người điều hành, người lao động; 18) Xử lý vi phạm điều lệ nguyên tắc giải tranh chấp nội bộ; 19) Sửa đổi, bổ sung điều lệ; 20) Các nội dung khác đại hội thành viên định không trái với quy định Luẩ quy định pháp luật có liên quan Câu 9: Nơi đăng kí HTX, liên hiệp HTX: Tại quan đăng ký nơi HTX, liên hiệp HTX dự định thành lập đặt trụ sở chính, cụ thể: Liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Hợp tác xã đăng ký phòng tài – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Khi thành lập HTX, liên hiệp HTX phải gửi đến quan đăng ký HTX, liên hiệp HTX nơi dự định đặt trụ sở 01 hồ sơ gồm: a) Giấy đề nghị đăng ký HTX, liên hiệp HTX; b) Điều lệ; c) Phương án sản xuất, kinh doanh; d) Danh sách thành viên, HTX thành viên; đ) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát kiểm soát viên; e) Nghị hội nghị thành lập Giấy đề nghị đăng ký HTX, liên hiệp HTX có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên HTX, liên hiệp HTX; b) Địa trụ sở HTX, liên hiệp HTX; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có); số điện thoại; số fax; địa giao dịch thư điện tử; c) Ngành, nghề kinh doanh; d) Vốn điều lệ; e) Họ, tên, nơi đăng kí, hộ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu chứng thực hợp pháp khác người đại diện theo pháp luật HTX, liên hiệp HTX Nếu HTX đáp ứng đủ điều kiện quy định quan đăng ký HTX, liên hiệp HTX cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Hợp tác xã, liên hiệp HTX có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX Sau cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX khắc dấu có quyền sử dụng dấu Câu 10: Cơ quan tổ chức HTX, liên hiệp HTX, gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) ban kiểm soát viên kiểm soát viên Đại Hội thành viên quan quyền lực cao HTX, liên hiệp HTX Tại đại hội, thành viên thực quyền thông qua bàn bạc biểu công việc HTX, liên hiệp HTX; bàn bạc định công việc quan trọng HTX, liên hiệp HTX; thông qua sửa đổi điều lệ, tổ chức máy điều hành, tăng, giảm vốn điều lệ… Hội đồng quản trị quan quản lý điều hành công việc HTX đại hội thành viên bầu trực tiếp Số lượng thành viên hội đồng quản trị, nhiệm kỳ hội đồng quản trị, trường hợp thành viên hội đồng quản trị đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc) điều lệ HTX quy định tối thiểu 03 người tối đa 15 người Giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX người điều hành hoạt động HTX, liên hiệp HTX Giúp việc giám đốc (tổng giám đốc) có phó giám đốc (phó tổng giám đốc) phận cán nghiệp vụ thực công tác chuyên môn quản lý, điều hành giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX Ban kiểm soát quan giám sát kiểm tra hoạt động HTX theo pháp luật điều lệ HTX Ban kiểm soát đại hội thành viên bầu trực tiếp Số lượng thành viên ban kiểm soát điều lệ HTX quy đinh tối đa không người Đối với HTX có 30 thành viên không thành lập ban kiểm soát mà bầu kiểm soát viên Điều lệ HTX quy đinh việc thành lập ban kiểm soát kiểm soát viên trường hợp HTX có số thành viên 30 Nhiệm kỳ ban kiểm soát nhiệm kì hội đồng quản trị Câu 11: Liên minh HTX Việt Nam thành lập Trung ương, Liên minh HTX cấp tỉnh thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam Đại hội Liên minh HTX Việt Nam thông qua Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều lệ Liên minh HTX cấp tỉnh đại hội Liên minh HTX cấp tỉnh thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt Liên minh HTX có chức năng, nhiệm vụ: a) Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp thành viên; b) Tuyên truyền, vận động phát HTX, liên hiệp HTX; c) Tư vấn, hỗ trợ cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành phát triển HTX, liên hiệp HTX; d) Thực chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX giao; đ) Tham gia xây dựng sách, pháp luật HTX, liên hiệp HTX; e) Đại diện cho thành viên quan hệ hoạt động phối hợp với tổ chức nước nước theo quy định pháp luật Nhà nước hỗ trợ, tạo điều để Liên minh HTX thực hoạt động giao Câu 12: Đối với sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo quy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cán quản lý HTX, liên hiệp HTX, thành viên HTX Đối với sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Nhà nước hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX tham gia triển lãm nước, tổ chức hội trợ, triển lãm dành riêng cho khu vực HTX; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, xây dựng phát triển cổng thông tin điển tử, sàn giao dịch thương mại điện tử cho HTX, liên hiệp HTX Đối với việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới: a) Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia cấp tỉnh hàng năm dành phần kinh phí hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX đổi mới, ứng dụng công nghệ thông báo kết thực cho quan quản lý nhà nước HTX, liên hiệp HTX; b) Nhà nước hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ từ nguồn kinh phí nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ HTX, liên hiệp HTX có dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật công nghệ cấp có thẩm quyền phê duyệt Đối với sách tiếp cận vốn quỹ hỗ trợ phát triển HTX: a) Hợp tác xã, liên hiệp HTX có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng lực sản xuất kinh doanh; hoạt động lĩnh vực công nghiệp, địa bàn nông thôn ưu đãi lãi xuất bảo lãnh tín dụng từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX; ưu tiên vay vốn tín dụng từ ngân hàng phát triển tổ chức tín dụng theo quý định pháp luật; vay ưu đãi theo quy định Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; b) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thực nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng hỗ trợ lãi suất HTX, liên hiệp HTX Đối với sách tạo điều kiện tham gia chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội: Hợp tác xã, liên hiệp HTX có đủ lực ưu tiên tham gia chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội sau đây: a) Các công trình xâu dựng sở hạ tầng địa bàn quản lý công trình sau hoàn thành, kể công trình chợ công trình hạ tầng phục vụ phát triển cụm công nghiệp cụm làng nghề nông thôn; b) Các dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác địa bàn phù hợp với khả HTX, liên hiệp HTX Đối với sách thành lập HTX, liên hiệp HTX: a) Sáng lập viên HTX cung cấp miễn phí thông tin, tư vấn, tập huấn quy định pháp luật HTX trước thành lập HTX; b) Hợp tác xã, liên minh HTX hỗ trợ tư vấn xây dựng điều lệ, hướng dẫn thực thủ tục thành lập, đăng ký tổ chức hoạt động HTX, liên hiệp HTX Nhà nước có sách ưu đãi HTX, liên hiệp HTX sau: a) Ưu đãi thu nhập doanh nghiệp loại thuế khác theo quy định pháp luật thuế; b) Ưu đãi phí đăng ký HTX, liên hiệp HTX theo quy đình pháp luật phí lệ phí 8 Riêng HTX, liên hiệp HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp diêm nghiệp hỗ trợ, ưu đãi Nhà nước sau: – Đối với hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: a) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng bao gồm: trụ sở, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến, điện, nước sinh hoạt, chợ, công trình thủy lợi, sở hạ tầng vùng nuôi trông thủy sản, cửa hàng vật tư nông nghiệp, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng thành viên HTX, liên hiệp HTX sở dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt: b) Các công trình kết cấu hạ tầng Nhà nước hỗ trợ xây dựng theo quy định sau hoàn thành tài sản không chia HTX, liên hiệp HTX; HTX, liên hiệp HTX chịu trách nhiệm bảo quản, tu bảo dưỡng công trình trình sử dụng – Đối với sách giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động HTX, liên hiệp HTX Việc hỗ trợ đất đai HTX, liên hiệp HTX thực theo quy định pháp luật đất đai – Đối với sách ưu đãi tín dụng: a) Hợp tác xã, liên hiệp HTX thành lập có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng lực sản xuất, kinh doanh ưu tiên vay vốn từ tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật hành; b) Các HTX, liên hiệp HTX có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất nhập thuộc diện ưu đãi đầu tư hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư – Đối với sách hỗ trợ vốn, giống gặp khó khăn theo thiên tại, dịch bệnh: Tùy theo mức độ thiệt hại, tính chất nguy hiểm dịch bệnh nhu cầu thực tế, HTX, liên hiệp HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp diêm nghiệp hưởng sách hỗ trợ, ưu đãi vốn, giống gặp khó khăn thiên tai, dịch bệnh theo quy định pháp luật hành việc hỗ trợ giống, vật nuôi, trồng, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại thiên tai dịch bệnh – Đối với sách hỗ trợ chế biến sản phẩm: a) Nhà nước hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ từ nguồn kinh phí nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ HTX, liên hiệp HTX có dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học, kĩ thuật công nghệ cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Hợp tác xã, liên hiệp HTX ưu đãi tín dụng việc triển khai dự án đầu tư chế biến sản phẩm theo quy định Đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quy định Luật hưởng sách hỗ trợ thành lập Trường hợp đăng ký tiến hành sáp nhập, hợp nhất, chia, tách HTX, liên hiệp HTX Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí thành lập HTX, liên hiệp HTX Nơi nhận: TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI – UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; PHÓ CHỦ TỊCH – Các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, thường trực; – Liên minh HTX tỉnh, thành phố; – Các ban, đơn vị trực thuộc; Lê Văn Nghị – Lưu VT, Ban TTTT 10