Sơ đồ cơ cấu tổ chức, bộ máy của hợp tác xã – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (338.96 KB, 58 trang )

Buôn bán điện dân dụng và công nghiệp, kinh doanh vận tải, hành khách, hàng hóa, bn bán kinh doanh, tư vấn bất động sản, cho thuê kho chứa hàng, văn phòng làm
việc, trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
1.2.Chức năng nhiệm vụ của hợp tác xã 1.2.1. Chức năng
Hợp tác xã công nghiệp Quyết Tiến là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường dưới sự điều chỉnh của nhà nước.

1.2.2. Nhiệm vụ

Hợp tác xã cơng nghiệp Quyết Tiến có những nhiệm vụ sau: Thực hiện các ngành nghề sản xuất đã đăng ký trong điều lệ của hợp tác xã nhằm
mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Hồn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, tổ chức tốt cơng tác hạch tốn kế
tốn tài chính theo qui định của pháp luật. Sử dụng và phát triển nguồn vốn có hiệu quả, phát triển mạng lưới kinh doanh.
Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên trong ban quản trị và ban kiểm soát cũng như các xã viên trong hợp tác xã.
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các xã viên cũng như các lao động đang làm việc trong hợp tác xã.
Phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu đòi hỏi của khách hàng. Cung cấp các thơng tin về sản phẩm và tính trung thực của các thông tin khi bán hàng cho khách hàng.

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức, bộ máy của hợp tác xã

1.2.Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của HTX Công nghiệp Quyết Tiến được thể hiện qua sơ đồ sau:
– Trang 28 –
1.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận Ban chủ nhiệm:
Ban chủ nhiệm hợp tác xã gồm có bốn người, một chủ nhiệm,
hai phó chủ nhiệm và một kiểm soát viên. Ban chủ nhiệm là bộ phận phải chịu trách nhiệm cao nhất trong hợp tác xã về những sai phạm trong quản lý, vi phạm điều lệ, vi
phạm pháp luật gây thiệt hại cho hợp tác xã đồng thời phải chịu trách nhiệm trước tập thể xã viên cũng như người lao động trong hợp tác xã. Phó chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật
sản xuất sản phẩm đồng thời là người trực tiếp điều hành các phân xưởng và phó chủ nhiệm phụ trách mảng kinh doanh thương mại điều hành và quản lý khối phòng ban. Họ
thay mặt chủ nhiệm tổ chức quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong hợp tác xã thong qua việc giám sát phòng ban, phân xưởng. Phó chủ nhiệm là người giúp
việc cho chủ nhiệm có nhiệm vụ cố vấn, tham mưu cho chủ nhiệm điều hành công việc sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.
Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh có nhiệm vụ vạch ra kế hoạch sản xuất và
các vấn đề có liên quan đến chất lượng sản phẩm. Đồng thời phòng kinh doanh cũng có trách nhiệm theo dõi việc tiêu thụ sản phẩm. Bộ phận bán hàng ghi chép, theo dõi việc
tiêu thụ sản phẩm. Bộ phận này tập hợp hóa đơn bán hàng, cuối ngày giao cho phòng kế tốn để ghi sổ. Ngồi việc theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng kinh doanh
– Trang 29 – Ban chủ
nhiệm
Khối hành chính Khối phân xưởng
Phòng kinh
doanh Phòng
kỹ thuật
Phòng kế
tốn FX
ép phun
FX thổi
chai FX
cơ khí
còn trực tiếp kinh doanh các loại nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành nhựa và ngành may mặc, các nghiệp vụ xuất nhập khẩu thương mại.
Phòng kỹ thuật: Phòng kỹ thuật thường xuyên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, để
nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn lao động. Do mơ hình hợp tác xã còn nhỏ nên phòng kỹ thuật kiêm thêm nhiệm vụ phụ trách các công việc tuyển chọn lao
động, giải quyết các chế độ lao động, phụ trách về hành chính và một số cơng việc có liên quan khác. Phòng này gồm tổ bảo vệ có nhiệm vụ bảo đảm an tồn cho hợp tác xã.
Phòng kế tốn: Phòng kế tốn có năm người, có chức năng tổ chức, theo dõi tình
hình tài chính của hợp tác xã. Bảo đảm kế hoạch đúng đắn, theo dõi sát sao sự vận động tiền – hàng của hợp tác xã. Ngồi ra phòng kế tốn còn có nhiệm vụ thanh tốn lương,
thưởng, chi trả cổ tức cho xã viên và các cổ đông, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
Khối phân xưởng: được chia làm ba phân xưởng: hai phân xưởng sản xuất chính
là phân xưởng ép phun, phân xưởng sản xuất thổi chai và phân xưởng cơ khí thực hiện các chức năng, nhiệm vụ riêng theo đúng tên gọi của mình. Riêng phân xưởng cơ khí là
phân xưởng có chức năng bổ trợ cho hai phân xưởng ép phun và phân xưởng thổi chai. Cụ thể phân xưởng cơ khí sửa chữa khn mẫu, thay thế những chi tiết nhỏ bị hỏng
trong quá trình sản xuất. Việc phân cấp quản lý từ trên xuống đã tạo điều kiện cho các bộ phận hoạt động
nhịp nhàng, ăn khớp giúp cho phân xưởng sản xuất hoạt động liên tục, không gián đoạn, đạt hiệu quả cao, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh `doanh của hợp tác xã.

3. Vấn đề về lao động và tiền lương

Hợp tác xã cơng nghiệp Quyết Tiến có những nhiệm vụ sau: Thực hiện các ngành nghề sản xuất đã đăng ký trong điều lệ của hợp tác xã nhằmmục đích tìm kiếm lợi nhuận. Hồn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, tổ chức tốt cơng tác hạch tốn kếtốn tài chính theo qui định của pháp luật. Sử dụng và phát triển nguồn vốn có hiệu quả, phát triển mạng lưới kinh doanh.Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên trong ban quản trị và ban kiểm soát cũng như các xã viên trong hợp tác xã.Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các xã viên cũng như các lao động đang làm việc trong hợp tác xã.Phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu đòi hỏi của khách hàng. Cung cấp các thơng tin về sản phẩm và tính trung thực của các thông tin khi bán hàng cho khách hàng.1.2.Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của HTX Công nghiệp Quyết Tiến được thể hiện qua sơ đồ sau:- Trang 28 -1.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận Ban chủ nhiệm:Ban chủ nhiệm hợp tác xã gồm có bốn người, một chủ nhiệm,hai phó chủ nhiệm và một kiểm soát viên. Ban chủ nhiệm là bộ phận phải chịu trách nhiệm cao nhất trong hợp tác xã về những sai phạm trong quản lý, vi phạm điều lệ, viphạm pháp luật gây thiệt hại cho hợp tác xã đồng thời phải chịu trách nhiệm trước tập thể xã viên cũng như người lao động trong hợp tác xã. Phó chủ nhiệm phụ trách kỹ thuậtsản xuất sản phẩm đồng thời là người trực tiếp điều hành các phân xưởng và phó chủ nhiệm phụ trách mảng kinh doanh thương mại điều hành và quản lý khối phòng ban. Họthay mặt chủ nhiệm tổ chức quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong hợp tác xã thong qua việc giám sát phòng ban, phân xưởng. Phó chủ nhiệm là người giúpviệc cho chủ nhiệm có nhiệm vụ cố vấn, tham mưu cho chủ nhiệm điều hành công việc sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh có nhiệm vụ vạch ra kế hoạch sản xuất vàcác vấn đề có liên quan đến chất lượng sản phẩm. Đồng thời phòng kinh doanh cũng có trách nhiệm theo dõi việc tiêu thụ sản phẩm. Bộ phận bán hàng ghi chép, theo dõi việctiêu thụ sản phẩm. Bộ phận này tập hợp hóa đơn bán hàng, cuối ngày giao cho phòng kế tốn để ghi sổ. Ngồi việc theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng kinh doanh- Trang 29 – Ban chủnhiệmKhối hành chính Khối phân xưởngPhòng kinhdoanh Phòngkỹ thuậtPhòng kếtốn FXép phunFX thổichai FXcơ khícòn trực tiếp kinh doanh các loại nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành nhựa và ngành may mặc, các nghiệp vụ xuất nhập khẩu thương mại.Phòng kỹ thuật: Phòng kỹ thuật thường xuyên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đểnâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn lao động. Do mơ hình hợp tác xã còn nhỏ nên phòng kỹ thuật kiêm thêm nhiệm vụ phụ trách các công việc tuyển chọn laođộng, giải quyết các chế độ lao động, phụ trách về hành chính và một số cơng việc có liên quan khác. Phòng này gồm tổ bảo vệ có nhiệm vụ bảo đảm an tồn cho hợp tác xã.Phòng kế tốn: Phòng kế tốn có năm người, có chức năng tổ chức, theo dõi tìnhhình tài chính của hợp tác xã. Bảo đảm kế hoạch đúng đắn, theo dõi sát sao sự vận động tiền – hàng của hợp tác xã. Ngồi ra phòng kế tốn còn có nhiệm vụ thanh tốn lương,thưởng, chi trả cổ tức cho xã viên và các cổ đông, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.Khối phân xưởng: được chia làm ba phân xưởng: hai phân xưởng sản xuất chínhlà phân xưởng ép phun, phân xưởng sản xuất thổi chai và phân xưởng cơ khí thực hiện các chức năng, nhiệm vụ riêng theo đúng tên gọi của mình. Riêng phân xưởng cơ khí làphân xưởng có chức năng bổ trợ cho hai phân xưởng ép phun và phân xưởng thổi chai. Cụ thể phân xưởng cơ khí sửa chữa khn mẫu, thay thế những chi tiết nhỏ bị hỏngtrong quá trình sản xuất. Việc phân cấp quản lý từ trên xuống đã tạo điều kiện cho các bộ phận hoạt độngnhịp nhàng, ăn khớp giúp cho phân xưởng sản xuất hoạt động liên tục, không gián đoạn, đạt hiệu quả cao, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh `doanh của hợp tác xã.