Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế đương đại, nền kinh tế công nghiệp hóa và sự thay thế công nghệ cũ, lạc hậu bằng công nghệ mới. Do đó, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam cần thiết thay đổi về tư duy lãnh đạo, cách thức quản lý doanh nghiệp như: quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị marketing… Hơn thế, một số doanh nghiệp đã và đang thành công trên thương trường tìm kiếm ý tưởng hoặc giải pháp khả thi nhằm khác biệt hóa các sản phẩm với các tính năng vượt trội và độc quyền. ADAC cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp với các yếu tố sau:

 

1. Tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp

– Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các ý kiến đa chiều, dưới nhiều góc độ của nhiều phòng ban và chuyên môn khác nhau, để giúp lãnh đạo doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan toàn cục và đưa ra quyết định đúng đắn.

– Ngoài ra, với vai trò là người tư vấn chúng tôi luôn mang tư duy phản biện. Phản biện trước các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp góp phần đánh giá được tính khả thi của các kế hoạch và các rủi ro có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện.

 

tu van quan tri doanh nghiep

Ảnh: Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các ý kiến đa chiều

 

tu van quan tri doanh nghiep

Ảnh: Xây dựng và bảo vệ thành công các chiến lược kinh doanh hiệu quả

 

2. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp