Thể lệ viết và gởi bài

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

 

1. Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu khoa học mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường có giá trị khoa học, thực tiễn và chưa từng công bố trước đó; được viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp.

2. Hình thức: Bài báo khoa học không dài quá 12 trang giấy khổ A4, đánh máy vi tính trên Word, bảng mã Unicode, font Times New Roman, size: 12; canh lề: top: 35mm, bottom: 35mm, left: 30mm, right: 25mm; giãn dòng: multiple: 1.2pt, before: 0pt, after: 0pt.

Công thức toán học dùng MathType, số của công thức đánh phía bên phải. Hình và bảng đánh số liên tục bằng chữ số Ả Rập; hình vẽ rõ, không quá 7x14cm, được định dạng PNG, JPG, WMF; tên hình vẽ đặt ở phía dưới; tên bảng biểu đặt ở phía trên.

3. Cấu trúc bài báo

3.1. Tên bài báo (Title): Tên bài tiếng Việt, tiếng Anh và tên bài theo ngôn ngữ viết bài;

3.2. Họ tên tác giả hoặc nhóm tác giả, nơi công tác, địa chỉ email;

3.3. Tóm tắt (Abstract): Không quá 5 dòng; Từ khóa (Keywords): 3 – 5 từ;

3.4. Nội dung bài báo: Bài viết phải đánh dấu rõ các phần mở đầu, nội dung, kết luận; các mục, các tiểu mục; hành văn súc tích, tuân theo chính tả hiện hành, sử dụng thuật ngữ và các kí hiệu thông dụng.

4. Trích dẫn và danh mục Tài liệu tham khảo được trình bày theo tiêu chuẩn APA

4.1. Trích dẫn: Những tài liệu nào được trích dẫn trong bài viết đều phải liệt kê ở mục Tài liệu tham khảo và ngược lại.

4.2. Tài liệu tham khảo: Cả trong bài viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp; mỗi tài liệu tham khảo bắt đầu bằng họ tác giả, sau đó đến tên lót và tên của tác giả. Tên lót và tên của tác giả trong bài viết tiếng bằng nước ngoài được viết tắt (họ và tên lót được ngăn cách bằng dấu phẩy) nhưng trong bài viết bằng tiếng Việt thì được viết đầy đủ; Tài liệu tham khảo được lập theo tiêu chuẩn APA với định dạng cơ bản như sau:

+ Đối với sách/luận văn, luận án/báo cáo tại hội nghị, hội thảo:

Họ và tên tác giả hoặc Tổ chức. (năm). Tên sách./Tên luận văn, luận án./Tên báo cáo. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản (NXB)./Cấp độ luận văn, luận án./Tên hội nghị, hội thảo.

+ Đối với bài báo trong tạp chí khoa học/báo in:

Họ và tên tác giả hoặc Tổ chức. (năm). Tên bài báo. Tên tạp chí,/Tên báo in, tập(số), trang-trang.

+ Đối với nguồn trực tuyến:

Họ và tên tác giả hoặc Tổ chức. (Thời gian cập nhật). Tên bài báo. Tên báo, tập(số). http://www.(url)

(Xem hướng dẫn chi tiết tại website: http://tckh.hcmue.edu.vn)

5. Tác giả ngoài Trường ĐHSP TPHCM, khi gửi bài phải nộp lệ phí theo quy định thu chi nội bộ của Trường.

6. Bài báo cần ghi rõ: Tên, học hàm, học vị, nơi công tác, điện thoại, email; người hướng dẫn (nếu bài viết được trích từ luận văn, luận án) và xác nhận không có xung đột về quyền lợi. Ban Biên tập chỉ nhận đăng những bài báo trình bày đúng theo quy cách. Địa chỉ gửi bài: Xem ở Bìa 2.

7. Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học đều sẽ được công bố toàn văn trên các website: http://tckh.hcmue.edu.vn và http://www.vjol.info/index.php/sphcm