Thể lệ gửi bài

Thể lệ gửi bài

​- Tạp chí Giáo dục là tạp chí của Ngành Giáo dục – Ðào tạo, trực tiếp chịu sự quản lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ðối tượng phục vụ chủ yếu của Tạp chí là các nhà trường, cơ quan, viện nghiên cứu,… các nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo, quản lí giáo dục – đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên, sinh viên… cả nước.

​- Tạp chí đăng tải những bài viết, bài báo khoa học có nội dung về: Những chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về giáo dục; những kết quả nghiên cứu về giáo dục; kinh nghiệm thực tiễn phát triển giáo dục; các ý kiến trao đổi về những vấn đề thời sự của giáo dục; những thông tin về giáo dục nước ngoài. Bài đăng trên Tạp chí được tính điểm công trình khoa học (tối đa ​1 điểm). Tham khảo Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 tại đây.

– Các chuyên mục trên Tạp chí Giáo dục: 

 • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục
 • Diễn đàn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
 • Quản lí giáo dục
 • Tâm lí học – Sinh lí học lứa tuổi
 • Lí luận giáo dục – dạy học
 • Thực tiễn giáo dục
 • Giáo dục nước ngoài
 • Ý kiến trao đổi

​- ​Tạp chí Giáo dục được xuất bản ​02 số​/1 tháng​, khổ 19x27cm, 64 trang, giá bán​ 35.000 đồng và​ các​ số​ đặ​c biệ​t​ (không bán).

Tạp chí ​Giá​o dục chỉ nhận và thực hiện quy trình công bố theo đúng thể lệ sau:

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Giáo dục chưa và không gửi đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Tạp chí không nhận đăng các bài đã đăng trên những ấn phẩm khác và không trả lại các bài không được đăng.

2. Bài viết được trình bày theo trình tự như sau: tít bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); tóm tắt (ý tưởng và nội dung bài báo, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm cả tên bài báo, không quá 200 từ); từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu,…); nội dung nghiên cứu (trình bày về phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận,…); kết luận và thảo luận; tài liệu tham khảo.

3. Bài gửi đăng tối thiểu 4.000 từ và không quá 6.000 từ, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 10.5pt, khổ A4 và không quá 8 trang (có thể gửi bản mềm dạng file Word và kèm bản in); công thức toán có thể dùng phần mềm MathType, công thức hóa học có thể dùng phần mềm ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word; hình vẽ rõ ràng, đánh số thứ tự và tên hình vẽ phía dưới hình vẽ; bảng, biểu rõ ràng, đánh số thứ tự và tên bảng, biểu phía trên; tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên vẹn, không phiên âm sang tiếng Việt; các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, in nghiêng.

4. Quy định về Tài liệu tham khảo

 • Viết tài liệu và trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA 7th (https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa7)
 • Tất cả các tài liệu đều phải được trích dẫn trong bài báo
 • Tối thiểu 07 tài liệu, trong đó ít nhất 02 bài báo khoa học xuất bản trong 5 năm gần đây
 • Nên tham khảo các bài báo quốc tế, có chỉ số DOI

Cách trình bày như ví dụ dưới đây:

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university (4th ed.). Open University Press.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Lee, M., & Louis, K. S. (2019). Mapping a strong school culture and linking it to sustainable school improvement. Teaching and Teacher Education, 81, 84-96. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.02.001

Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, Bùi Hiền (2015). Từ điển Giáo dục học. NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Palmer, F. (2007). Treaty principles and Maori sport: Contemporary issues. In C. Collins & S. Jackson (Eds.), Sport in Aotearoa/New Zealand society (2nd ed., pp. 307-334). South Melbourne, Australia: Thomson.

Phan Trọng Ngọ (2003). Các lí thuyết phát triển tâm lí người. NXB Đại học Sư phạm.

Vietnam Ministry of Education and Training (2008). Instruction 1400/QD-TTg dated 30/9/2008 of Prime Minister on ratifying Project “Teaching and Learning Foreign Languages in National Education System, period 2008-2020”. Retrieved from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giaoduc/Quyet-dinh-1400-QD-TTg-phe-duyet-de-anday-va-hoc-ngoai-ngu-trong-he-thong-giao-ducquoc-dan-giai-doan-2008-2020-71152.aspx

Webster-Wright, A. (2009). Reframing professional development through understanding authentic professional learning. Review of Educational Research, 79(2), 702-739. https://doi.org/10.3102/0034654308330970

Tải file mẫu TẠI ĐÂY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UnE8QbKr5aYHVQjvTWa9ikBwSiG-xEtB

5. Họ, tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác, địa chỉ email và số điện thoại của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tên bài báo.

6. Bài viết xin gửi về Tòa soạn theo địa chỉ: [email protected]