Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất (Mức độ 3)

– Văn bản đề xuất thực hiện dự án, bao gồm cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận;

– Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

– Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

– Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

– Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư;

– Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

– Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

– Báo cáo thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo pháp luật về đầu tư công đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công làm phần phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP;

– Văn bản có ý kiến của cơ quan tài chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước đối với dự án sử dụng nguồn chi thường xuyên hoặc nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công làm vốn thanh toán cho nhà đầu tư.