Sử dụng AirDrop trên iPhone để gửi các mục đến các thiết bị ở gần

  1. Mở mục đó, sau đó chạm vào nút Chia sẻ, Chia sẻ, AirDrop, nút Tùy chọn khác hoặc một nút khác hiển thị các tùy chọn chia sẻ của ứng dụng.

  2. Chạm vào biểu tượng AirDrop, sau đó chạm vào người dùng AirDrop mà bạn muốn chia sẻ. (Bạn cũng có thể sử dụng AirDrop để chia sẻ giữa các thiết bị của chính mình).

    Mẹo: Hướng iPhone của bạn về phía một iPhone khác, sau đó chạm vào ảnh của người dùng thiết bị đó ở đầu màn hình (các kiểu máy được hỗ trợ).

Nếu người đó không xuất hiện dưới dạng người dùng AirDrop ở gần, hãy đề nghị họ mở Trung tâm điều khiển trên iPhone, iPad hoặc iPod touch và cho phép AirDrop nhận các mục. Để gửi cho người nào đó trên máy Mac, hãy đề nghị họ tự cho phép được phát hiện trong AirDrop trong Finder.

Để gửi một mục bằng một phương thức khác không phải là AirDrop, hãy chọn phương thức – ví dụ như Tin nhắn hoặc Mail – từ hàng tùy chọn chia sẻ (các tùy chọn thay đổi theo ứng dụng). Bạn cũng có thể sử dụng Siri để tìm xem có các tùy chọn chia sẻ khác khả dụng không.

Bạn có thể sử dụng AirDrop để chia sẻ các mật khẩu của ứng dụng và trang web một cách bảo mật với người khác, bằng iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac. Hãy xem Chia sẻ mã khóa và mật khẩu bảo mật bằng AirDrop trên iPhone.