Slide Tài chính doanh nghiệp – Trường Đại học Kinh tế – Luật – Studocu

1

C

h

ư

ơn

g

7

Ư

ớc

lượ

ng

d

òn

g

ti

ền

p

n

ch

r

ủi

ro

TRƯỜNG ĐẠI

HỌC KINH TẾ

LUẬ

T

KHOA

TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG

Q

U

N

T

R

T

À

I

C

H

Í

N

H

1

N

ội

dung

KHOA

T

CNH –

UEL

2022

2

1.

Các

khái

niệm

trong

ước

lượng

dòng

tiền

2.

Phân

tích

một

dự

án

mở

rộng

3.

Phân

tích

một

dự

án

thay

thế

4.

Phân

tích

rủi

ro

trong

hoạch

định

ngân

sách

vốn

5.

Đo

lường

rủi

ro

độc

lập

2/15/2022

1

2