Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án PPP được quy định như thế nào?


Cho hỏi hướng dẫn lập báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án PPP được quy định như thế nào? – Câu hỏi của anh Thanh tại Hà Nội.

Mẫu báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án PPP được lập như thế nào?

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 35/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

3. Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được lập theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật PPP và Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

Theo đó, báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được lập phải đảm bảo có các nội dung như sau:

– Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này;

– Sự phù hợp với căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này;

– Hiệu quả đầu tư; khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư;

– Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án PPP;

– Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu;

– Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án PPP có sử dụng vốn nhà nước.

Đồng thời thì báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 35/2021/NĐ-CP như sau:

Tải Mẫu Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Tại đây.

Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án PPP được quy định như thế nào?

Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án PPP được quy định như thế nào?

Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do cơ quan nào thực hiện?

Căn cứ Điều 18 Nghị định 35/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Thời gian và hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án

1. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP được tính kể từ ngày Hội đồng thẩm định dự án hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra đối với trường hợp thuê tư vấn thẩm tra, cụ thể như sau:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: không quá 45 ngày;

b) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: không quá 30 ngày.

2. Hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định dự án PPP hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định gồm các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật PPP với số lượng là 10 bộ; trường hợp cần thiết có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bổ sung số lượng hồ sơ.

Theo đó hiện nay việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP là do Hội đồng thẩm định dự án PPP và đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định thực hiện.

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 thì những Hội đồng thực hiện việc thẩm định dự án PPP bao gồm:

– Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;

– Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;

– Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trừ 1 số trường hợp do luật định.

Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án PPP được quy định như thế nào?

Về thời gian thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án PPP được quy định tại Điều 18 Nghị định 35/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Thời gian và hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án

1. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP được tính kể từ ngày Hội đồng thẩm định dự án hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra đối với trường hợp thuê tư vấn thẩm tra, cụ thể như sau:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: không quá 45 ngày;

b) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: không quá 30 ngày.

2. Hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định dự án PPP hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định gồm các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật PPP với số lượng là 10 bộ; trường hợp cần thiết có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bổ sung số lượng hồ sơ.

Theo đó, đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP là không quá 45 ngày kể từ ngày Hội đồng thẩm định dự án hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là không quá 30 ngày ngày kể từ ngày Hội đồng thẩm định dự án hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ.