Điểm chuẩn Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội 2021 – XÉT HỌC BẠ

Báo chí

QHX01

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Báo chí * ( CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC )

QHX40

A01, C00, D01, D78

Chính trị học

QHX02

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Công tác xã hội

QHX03

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Khu vực Đông Nam Á học

QHX04

A01, D01, D78

Đông phương học

QHX05

C00, D01, D04, D78, D83

Hàn Quốc học

QHX26

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Hán Nôm

QHX06

C00, D01, D04, D78, D83

Khoa học quản trị

QHX07

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Khoa học quản trị * ( CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC )

QHX41

A01, C00, D01, D78

Lịch sử

QHX08

C00, D01, D04, D78, D83

Lưu trữ học

QHX09

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Ngôn ngữ học

QHX10

C00, D01, D04, D78, D83

Nhân học

QHX11

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Nhật Bản học

QHX12

D01, D06, D78

Quan hệ công chúng

QHX13

C00, D01, D04, D78, D83

Quản lý thông tin

QHX14

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Quản lý thông tin * ( CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC )

QHX42

A01, C00, D01, D78

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

QHX15

A01, D01, D78

Quản trị khách sạn

QHX16

A01, D01, D78

Quản trị văn phòng

QHX17

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Quốc tế học

QHX18

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Quốc tế học ( chương trình huấn luyện và đào tạo clc )

QHX43

A01, C00, D01, D78

Tâm lý học

QHX19

A01, C00, D01, D04, D78, D83

tin tức – Thư viện

QHX20

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Tôn giáo học

QHX21

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Triết học

QHX22

A01, C00, D01, D04, D78, D83

Văn hóa học

QHX27

C00, D01, D04, D78, D83

Văn học

QHX23

C00, D01, D04, D78, D83

Nước Ta học

QHX24

C00, D01, D04, D78, D83

Xã hội học

QHX25

A01, C00, D01, D04, D78, D83