Đề cương TCDN – Slide Tài chính doanh nghiệpSlide Tài chính doanh nghiệp Trường Đại học Kinh – Studocu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

TP. HCM

TRƯ

ỜNG

ĐẠ

I HỌC

KI

NH T

LU

ẬT

CỘNG

HO

À X

à H

ỘI C

HỦ N

GHĨ

A VI

ỆT NA

M

Độc lậ

p –

Tự do

Hạnh ph

úc

ĐỀ CƯƠNG CHI TI

ẾT MÔN HỌC

QUẢN TRỊ TÀI CHÍ

NH

A.

GIỚI THIỆU CHUN

G

VỀ

MÔN HỌ

C

1. Tên môn học:

Quản trị Tài

chính

2

. Trình độ:

Sinh viên

năm

2

, hệ đại học c

hính quy

3

. Số tín chỉ:

3

tín chỉ (

45

tiết)

4. Phân b

thời gian

:

Thuyết giảng

: 30 tiết

Bài tập, thảo luận, thuy

ết trình: 15 tiết

Khác:

Đọc tài

liệu,

l

àm bài tập cá nhân và b

ài tập nhóm.

5. Điều kiện tiên quyế

t

:

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nguyên lý k

ế toán

Nguyên lý thị trường tà

i chính

6.

Mô tả vắn tắt môn

học:

Môn

học

Quản

trị

tài

chính

gồm

7

chương

cu

ng

cấp

những

kiế

n

thức

bản

về

các

chủ

đề:

nguyên

tắc

tài

chín

h

chế

hoạt

động

tài

chính

doanh

nghiệp

thuộc

khối

nhân,

phân

tích

báo

cáo

tài

chính,

thuyết

rủi

ro

&

lợi

nhuận

quyế

t

định

hoạch

định

ngân

sách vốn đầu tư

.

Các nội dung bao quát

trong chương trình g

ồm

:

Tổng quan về quản trị t

ài chính

Báo cáo tài chính và dò

ng tiền

Phân tích báo cáo tà

i chính

Giá trị

theo thời gian c

ủa tiền

Rủi ro và lợi nhuậ

n

Các tiêu chí đánh giá h

iệu quả tài chính dự án

đầu tư

Ước lượng dòng tiền v

à đánh giá rủi ro dự án

7

. Mục tiêu, kết quả h

ọc tập dự kiến

củ

a môn học

:

7.1.

Mục tiêu chung: