Bài giảng Chính tả Khối 3 – Tuần 12: Nghe viết Cảnh đẹp non sông

Bạn đang xem tài liệu “Bài giảng Chính tả Khối 3 – Tuần 12: Nghe viết Cảnh đẹp non sông”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

CHÍNH TẢ CẢNH ĐẸP NON SÔNG- Viết: 2 từ có các vần: at / an.Chính tả: KIỂM TRA BÀI CŨChính tả: (Nghe - viết)Cảnh đẹp non sông Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Hải Vân bát ngát nghìn trùng Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn. Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.Chính tả: (Nghe - viết)Cảnh đẹp non sông- Nói lên vẻ đẹp , sự giàu có của các miền trên đất nước ta.Chính tả: (Nghe - viết)Cảnh đẹp non sông1. Caùc caâu ca dao noùi leân ñieàu gì ?2. Baøi chính taû coù nhöõng teân rieâng naøo?Các tên riêng phải viết như thế nào? Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Hải Vân bát ngát nghìn trùng Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn . Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.Tháp MườiĐồng NaiGia ĐịnhHànNhà BèHồngHải VânNghệTháp Mười Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016Chính tả: (Nghe - viết)Cảnh đẹp non sông- Vieát theo theå thô luïc baùt. Doøng 6 chöõ vieát luøi vaøo 2 oâ, doøng 8 chöõ vieát luøi vaøo 1 oâ. Chính tả: (Nghe - viết)Cảnh đẹp non sông3. 3 caâu ca dao ñaàu vieát theo theå thô naøo ? Trình baøy nhö theá naøo cho ñeïp ?4. Caâu ca dao cuoái trình baøy nhö theá naøo ?- Moãi doøng 7 chöõ, vieát luøi vaøo 1 oâ, doøng döôùi thaúng vôùi doøng treân.nöôùc bieácquanh quanhbaùt ngaùtsừng sữngLuyện viết: nghìn truøngChính tả: (Nghe - viết)Cảnh đẹp non sông VIẾT CHÍNH TẢChính tả: (Nghe - viết)Cảnh đẹp non sông Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Hải Vân bát ngát nghìn trùng Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn.Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánhNước Tháp Mười lóng lánh cá tôm. Nhà Bè nước chảy chia haiAi về Gia Định, Đồng Nai thì về.Chính tả: (Nghe - viết)Cảnh đẹp non sông vác Bài tập 2b. Tìm tiếng có vần at hoặc ac có nghĩa như sau:- Mang vật nặng trên vai: - Có cảm giác cần uống nước: - Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp:thác khát Chính tả: (Nghe - viết)Cảnh đẹp non sôngCHÀO CÁC EM !