Chủ đề dư luận
Thời Sự
Tin tức
Công nhân, Công đoàn Đồng Nai trong tiến trình phát triển (Bài cuối)
15-7-2019
Cách đây 90 năm, ngày 28-7-1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam. 90 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trở thành lực lượng tiên phong và nòng cốt dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có đóng góp to lớn và quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước, công nhân lao động (CNLĐ) Đồng Nai cũng có những bước phát triển gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những con người bản lĩnh, năng động, sáng tạo, tác phong công nghiệp, hiện đại và văn minh đang vững vàng bước trên con đường hội nhập, tiến vào kỷ nguyên kinh tế tri thức; cùng giai cấp công nhân cả nước viết tiếp những trang sử vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bài cuối: Công nhân, Công đoàn Đồng Nai vững vàng đi tới

Công cuộc đổi mới tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đưa đất nước ta thoát khỏi những khó khăn của thời kỳ bao cấp. Kinh tế từng bước tăng trưởng gắn với phát triển văn hóa, xã hội, con người, đời sống mọi mặt của nhân dân dần được nâng cao.
Trong bước chuyển mình đó, đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên đi tiên phong trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong mọi hoạt động, đội ngũ công nhân lao động tỉnh đang cùng với giai cấp công nhân cả nước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với hội nhập và phát triển.

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh

Bước vào thế kỷ mới, thời đại của kinh tế tri thức với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, diễn ra vào tháng 7-2003 đề ra mục tiêu: “…Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước...”. Giai đoạn này có 1.393 CĐCS, với 188.386 đoàn viên/236.206 lao động. Đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Ngay sau đại hội, năm 2004, Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Nghị quyết 62 về xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2010. Nghị quyết như một làn gió mới tạo động lực mạnh mẽ cho tổ chức Công đoàn các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, cùng với các tổ chức, các lực lượng khác quyết tâm hoàn thành mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội Công đoàn Đồng Nai lần thứ VIII diễn ra vào tháng 7-2008, đề ra mục tiêu: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động với phương châm: lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, lấy việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp làm nội dung đổi mới”. Giai đoạn này, toàn tỉnh có 2.081 CĐCS, nghiệp đoàn, với 341.375 đoàn viên/405.121 lao động. Đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

5.JPG
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tuyên dương cán bộ Công đoàn, đoàn viên ưu tú năm 2018

Cùng năm đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 2-12-2008, về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây là cơ sở vững chắc để Công đoàn và CNVCLĐ tỉnh tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thử thách, hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ IX diễn ra vào tháng 1-2013, đề ra mục tiêu: “Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới tổ chức Công đoàn, chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ Công đoàn; nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động”. Lúc này, Công đoàn tỉnh quản lý 2.492 CĐCS, với 474.592 đoàn viên/537.487 lao động. Đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến tháng 1-2018 nghỉ hưu theo chế độ. Tháng 5-2018, đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X, diễn ra vào tháng 7-2018. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang tác động sâu sắc đến sản xuất và đời sống xã hội. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới cho tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng để thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Tỉnh ủy viên, giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Trong suốt giai đoạn từ năm 2000 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy Đồng Nai, Công đoàn tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Bồi dưỡng, đào tạo và chọn lựa được đội ngũ cán bộ Công đoàn thực sự có bản lĩnh, tâm huyết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn tỉnh có gần 2.950 CĐCS, nghiệp đoàn với khoảng 730.000 đoàn viên/768.000 lao động.

Hướng tới hội nhập và phát triển bền vững

Là một bộ phận của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trước xu thế toàn cầu hóa, Công đoàn Đồng Nai với sức mạnh là lực lượng công nhân lao động 4 có (có bản lĩnh chính trị, có trách nhiệm xã hội, có tay nghề giỏi, có đời sống ổn định), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy, đã và đang đồng hành cùng tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới hội nhập và phát triển bền vững.

Trong thành quả chung là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội tăng trưởng ổn định, đời sống của nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện, diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc... có sự đóng góp lớn của lực lượng CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh.
Với vai trò là tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp cũng như của tỉnh, những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh tạo đà phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện, mỗi năm có hàng chục ngàn sáng kiến, cải tiến, các giải pháp hữu ích nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, làm lợi cho Nhà nước, cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Cũng thông qua các hoạt động phong trào, hằng năm, các cấp Công đoàn giới thiệu hàng ngàn lao động cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp, phát triển tổ chức.

Với lịch sử vẻ vang, tổ chức Công đoàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đang và sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, không ngừng đổi mới diện mạo và chất lượng, ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của mình đối với người lao động, uy tín với chủ sử dụng lao động. Cùng với cả hệ thống chính trị, Công đoàn đang tích cực góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước mà trước mắt là mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023.

Một chặng đường mới đang mở ra, hứa hẹn nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới, các cấp Công đoàn tỉnh đang đoàn kết một lòng phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng với xu thế toàn cầu hóa mà vẫn giữ được bản chất, vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị và thực hiện tốt chức năng của mình; đội ngũ CNVCLĐ toàn tỉnh một lòng cùng dựng xây tỉnh nhà văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. 

Những bước tiến vượt bậc

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Đồng Nai đã có những bước tiến vượt bậc về số lượng cũng như chất lượng. Từ gần 20.000 đoàn viên với hơn 150 CĐCS vào năm 1976, đến nay toàn tỉnh có khoảng 730.000 đoàn viên gần 2.950 CĐCS. Gần 12.000 đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn các cấp hầu hết đều có trình độ từ trung cấp trở lên, 100% được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác Công đoàn.

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh được Đảng, Nhà nước ghi nhận với nhiều hình thức, có thể kể đến: Bằng khen do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký khen tặng năm 1949 (tương đương Huân chương Độc lập hạng Nhất) vào thời kỳ Liên hiệp Công đoàn Nam bộ; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều hình thức khen thưởng các cấp. Nhiều tập thể, cá nhân là cán bộ Công đoàn, đoàn viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động, bằng khen của Chính phủ, chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn và các hình thức khen thưởng khác.

Hoàng Lộc
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 26/08/2019 12:07:22 SA
  Thực hiện Quyết định số 1616-QĐ/TU ngày 15-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất báo Lao động Đồng Nai trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và báo Đồng...
 • 25/08/2019 10:52:55 CH
  Thời điểm này, khi cơ quan báo Lao động Đồng Nai chuẩn bị ngừng hoạt động để hợp nhất với báo Đồng Nai, có thể nói rằng, mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo đều tâm...
 • 25/08/2019 11:51:52 CH
  Ngày 23-8, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh đã chủ trì buổi họp với các thành viên sơ kết 6 thá...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)