Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24-2-1848 - 24-2-2018): Tinh thần Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản sống mãi
9-2-2018
Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh vào nửa sau thế kỷ XVIII và châu Âu sau đó, quan hệ sản xuất (QHSX) và lực lượng sản xuất (LLSX) đã có những chuyển biến căn bản. LLSX ngày càng mang tính xã hội hóa cao, do đó ngày càng mâu thuẫn gay gắt với QHSX thông qua những cuộc khủng hoảng thừa đẩy hàng loạt công nhân vào tình trạng thất nghiệp. Một đòi hỏi bức thiết lúc bấy giờ là phải có một hệ thống lý luận soi đường và một cương lĩnh chính trị làm kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Đại hội II của Đồng minh những người Cộng sản được tổ chức từ ngày 29-11 đến 8-12-1847 đã giao cho Các Mác và Ăngghen soạn thảo cương lĩnh của Đồng minh. Cương lĩnh đó chính là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
Thúc đẩy sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản

Ngay từ năm 1888, Ăngghen đã nhận định đây là “một tác phẩm phổ biến nhất, có tính chất quốc tế nhất trong toàn bộ sách báo xã hội chủ nghĩa, là cương lĩnh chung của hàng triệu công nhân từ Siberi đến California”. Lênin đã đánh giá về Tuyên ngôn “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng nhiều bộ sách, tinh thần của nó đến bây giờ vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn bộ giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn minh”.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản gồm phần mở đầu và 4 chương: Tư sản và vô sản; Những người vô sản và những người Cộng sản; Văn học xã hội chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa; Thái độ của những người Cộng sản đối với các đảng đối lập khác.

6.JPG

Trong phần mở đầu, Mác và Ăngghen nêu rõ lý do những người Cộng sản phải công bố bản tuyên ngôn này. Chủ nghĩa Cộng sản đã ra đời. Các thế lực phản động ở châu Âu lúc ấy cho đó là một “bóng ma” nhưng lại liên kết với nhau thành một “Liên minh thần thánh” để chống lại nó, tung ra những luận điệu xảo trá để bôi nhọ nó. Vì vậy, “đã đến lúc những người Cộng sản phải công khai trình bày trước toàn thế giới những quan điểm, ý đồ, mục đích của mình; và phải có một Tuyên ngôn của Đảng để đập lại câu chuyện hoang đường về một bóng ma Cộng sản”. Tuyên ngôn đã trình bày một cách sáng tỏ cơ sở lý luận, thế giới quan, cương lĩnh và sách lược của giai cấp vô sản; nêu rõ vai trò của giai cấp vô sản, vạch ra sự tất yếu của cách mạng vô sản. Hai ông cũng nêu rõ sách lược của Đảng cộng sản, phê phán những trào lưu xã hội chủ nghĩa phản động, bảo thủ và không tưởng, đập tan những lời lẽ vu khống của giai cấp tư sản đối với những người vô sản. Tuyên ngôn khẳng định trong xã hội hiện đại, chỉ có giai cấp vô sản (GCVS) là giai cấp cách mạng nhất, kiên quyết nhất, triệt để nhất, có khả năng lật đổ CNTB, xây dựng xã hội mới. “Mục đích trước mắt của những người Cộng sản cũng là mục đích trước mắt của tất cả các đảng vô sản khác: “Tổ chức những người vô sản thành giai cấp, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, giai cấp vô sản giành lấy chính quyền”. Sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản là sự nghiệp của chính GCVS. GCVS chỉ có thể đạt mục đích bằng con đường đấu tranh giai cấp, dùng bạo lực cách mạng để lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, bởi trong cuộc cách mạng ấy, những người Cộng sản nếu mất chỉ là mất xiềng xích và được cả thế giới. Trong cuộc đấu tranh tự giải phóng, GCVS cần phải thiết lập được chính đảng của mình; sự ra đời của Đảng Cộng sản là tất yếu để đảm bảo cho GCVS hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Chỉ rõ con đường phát huy sức mạnh của đảng cộng sản trước hết là giữ vững và củng cố mối liên hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động. Tuyên ngôn đã đưa ra một nhận xét sắc bén và đầy tinh thần lạc quan cách mạng: “Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau”. Tuyên ngôn cũng chỉ rõ trách nhiệm nặng nề mà giai cấp công nhân (GCCN) và những người lao động phải thực hiện sau khi giành được chính quyền là từng bước cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trên mọi lĩnh vực vì quyền lợi của nhân dân lao động. GCVS chỉ tự giải phóng được bản thân khi đồng thời giải phóng toàn thể những người lao động. Nguyên tắc sách lược chung của đảng cộng sản là ủng hộ mọi phong trào cách mạng chống chế độ đương thời và tập hợp các lực lượng dân chủ, nhưng những người cộng sản phải luôn giữ vững tính độc lập của giai cấp mình. Sự nghiệp giải phóng GCVS chỉ thực hiện được trong điều kiện GCVS các nước phải liên hiệp lại với lời kêu gọi “Vô sản các nước đoàn kết lại”.

Ánh sáng soi đường cách mạng Việt Nam

Tuyên ngôn thực sự là bản cương lĩnh chính trị đầu tiên, là bản khai sinh của chủ nghĩa cộng sản. Tuyên ngôn thể hiện cô đọng những bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác, do đó, đây là tác phẩm đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác nói chung, chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng, tổng hợp tất cả những kiến thức mới mẻ và đúng đắn mà hai ông đã tích lũy. Nhờ đó, hai ông đã phân tích sâu sắc chính xác quá khứ, hiện tại, tương lai của xã hội loài người. Khi tổng kết nguồn gốc của học thuyết Mác - Lênin đã khẳng định Tuyên ngôn là người thừa kế chính đáng nhất của tất cả những cái tốt đẹp nhất mà loài người đã tạo ra hồi thế kỷ XIX: “Tác phẩm này trình bày một cách hết sức sáng sủa và rõ ràng thế giới quan mới, chủ nghĩa duy vật triệt để - chủ nghĩa duy vật này bao quát cả lĩnh vực sinh hoạt xã hội - phép biện chứng với tư cách là học thuyết toàn diện nhất và sâu sắc nhất về sự phát triển, lý luận đấu tranh giai cấp và vai trò cách mạng - trong lịch sử toàn thế giới - của GCVS, tức là giai cấp sáng tạo ra một xã hội mới, xã hội cộng sản”.

Từ bóng ma ám ảnh châu Âu, GCCN và lao động quốc tế đã bước lên vũ đài chính trị khẳng định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của mình trong Công xã Paris (1871). “Bóng ma” ấy đã làm nên cuộc cách mạng XHCN tháng 10 Nga vĩ đại rung chuyển thế giới, mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. “Bóng ma” ấy đã trở thành một hệ thống trên thế giới có tác dụng cổ vũ, giúp đỡ, động viên các quốc gia thuộc địa đứng lên đấu trang giành lại độc lập cho mình… Điều ấy đã khẳng định chân lý và sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác.

Từ những năm hai mươi của thế kỷ trước, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa Mác - Lênin đã được Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam. Tuyên ngôn đã được dịch ra tiếng Việt và được nhiều chiến sĩ cách mạng truyền tay nhau nghiên cứu, kể cả trong tù. Cũng chính nhờ ánh sáng chỉ lối, đưa đường của chủ nghĩa Mác - Lênin mà Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam; Người khẳng định “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Nội dung và tư tưởng của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn còn nguyên giá trị, bởi nó cung cấp thế giới quan và phương pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hiện nay. Hiện nay, mặc dù CNTB đã thay đổi và không còn như CNTB trước kia, đặc biệt là thời của Mác, đã thay đổi và tự điều chỉnh rất nhiều. Tuy nhiên, trong thực tế, CNTB vẫn không thay đổi bản chất và mâu thuẫn cơ bản của nó gắn với chế độ chiếm hữu tư nhân về TBCN về tư liệu sản xuất - điều này đã được khẳng định trong Tuyên ngôn. Trong tác phẩm xuất bản gần đây với tựa đề “Tại sao Mác đúng”, T.Eagleton - giáo sư Đại học tổng hợp Lancaste ở Anh đã chứng minh sự phê phán của Mác đối với CNTB vẫn còn nguyên giá trị, mặc dù CNTB có thay đổi nhất định. Những hiện tượng của chủ nghĩa tư bản hiện đại như tư bản thương mại, tư bản độc quyền, “toàn cầu hóa”... đã được Mác nhìn thấy trước trong các phê phán của mình. Trong tác phẩm này, T.Eagleton cũng đồng thời vạch rõ, CNTB dù có lúc đạt được hiệu quả nhưng nó đã làm được điều đó bằng cái giá kinh hoàng của nhân loại. Đó là sự mất tự do được ngụy tạo bằng tự do, là bất công trong tình cảnh phân biệt giàu nghèo gia tăng, là nạn diệt chủng và phân biệt chủng tộc, là cưỡng bức, tước đoạt, áp đặt, tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá, “là vô trách nhiệm với sự tồn vong của nhân loại. Tức là con đường TBCN đang đi cũng là đang đe dọa phá hủy toàn bộ hành tinh này”.

Những giá trị bền vững của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản mãi mãi có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn lớn lao đối với giai cấp công nhân nước ta cũng như giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Vào ngày 24-2-1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã chính thức được công bố lại London. Lúc đầu chỉ được in với số lượng khoảng 100 bản, thế nhưng nó đã làm rung chuyển không những giai cấp công nhân mà cả giai cấp tư sản đang làm mưa, làm gió thống trị thế giới lúc bấy giờ. Chỉ vài tuần sau, tác phẩm đã được tái bản với số lượng 1.000 bản và sau đó đã được in đi, in lại nhiều lần bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như: Anh, Pháp, Đức, Nga, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan… với số lượng hàng triệu bản.

Ngọc Anh
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 15/01/2019 8:23:26 CH
  Ngày mai (17-1), trong khuôn khổ Ngày hội Khoa học công nghệ (KH-CN) sẽ diễn ra lễ trao giải các phong trào, hội thi, giải thưởng năm 2018 được UBND tỉnh giao Sở KH-CN tổ...
 • 15/01/2019 10:22:00 CH
  Sáng qua 15-1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác của ngành năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tới 63 điểm cầu trong cả nước. Phó thủ...
 • 15/01/2019 9:19:18 CH
  Chiều 14-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 6 khóa IX nhằm đánh giá công tác hoạt động Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ n...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)