Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên
16-4-2018
Khi khẳng định tính tất yếu về vai trò lãnh đạo của Đảng thì việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được đặt ra như một tất yếu. Đảng phải coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn để thực sự trong sạch, vững mạnh. Điều này cũng xuất phát từ chính mỗi cán bộ, đảng viên với ý thức tự chỉnh đốn mình,  nêu cao ý chí và hành động, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó góp phần tích cực trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xứng đáng với niềm tự hào và tin yêu của nhân dân.
Tự chỉnh đốn mình 

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh, trong sạch, trong đó không ngừng giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh cả về lượng và chất, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.
Trong thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Đảng luôn có đường lối đổi mới và tiến lên, đồng thời thực hiện “bốn kiên định và chống bốn nguy cơ”, thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên, chân chính của Đảng. Theo đó, đảng viên luôn phải “tự chỉnh đốn mình”, gương mẫu “nói đi đôi với làm và xây đi đôi với chống” trên mọi lĩnh vực, phát huy vai trò tiên phong về chính trị tư tưởng, học tập, công tác và lao động sản xuất, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao và đặc biệt là luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

4.jpg
Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ chủ tịch năm 1946

Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, được xây dựng và trưởng thành từ đội ngũ đảng viên. Do vậy, phải coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ mỗi một đảng viên, để dù ở đâu, làm việc gì, đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu đối với quần chúng. Tuy nhiên, hiện nay thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng cách mạng đã được chỉ rõ. Có thể kể đến như không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Đó còn là biểu hiện sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm,  mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc; nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ… (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII).

Đòi hỏi cấp thiết


Trong xu thế và tình hình mới, bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, thời cơ và không ít thách thức, nguy cơ. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chế độ và Nhân dân đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.5).

Trước tiên, đảng viên cần kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng và mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta; chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực quán triệt và hiện thực hóa các quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.              

Thực tế cho thấy, chỉnh đốn Đảng không phải là một giải pháp tình thế, một chủ trương thụ động, mà là điều kiện tất yếu gắn liền với xây dựng Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục những “căn bệnh” mà trước hết là chủ quan, tự mãn, dẫn đến sa đọa, thoái hóa, biến chất. Mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện: Nói và viết không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nói nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo, nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác, nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu. Đồng thời, đảng viên cũng là đội ngũ tiêu biểu, đi đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao uy tín, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, ngoài tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, mỗi đảng viên phải thể hiện niềm tin đó trong cuộc sống hàng ngày bằng tấm gương của chính bản thân mình khi “nói đi đôi với làm”, không “vô tâm, vô cảm, vô tình, vô trách nhiệm” trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Đối với mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cần phải làm trong sạch đội ngũ đảng viên, trong sạch tổ chức Đảng, phát hiện và đưa ngay những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, vì mưu cầu danh lợi, địa vị cá nhân mà xâm phạm tài sản và tính mạng của nhân dân ra khỏi Đảng dù họ là ai, ở cấp nào.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp phải là lực lượng nòng cốt, kiên quyết, kiên trì, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Hoài Đăng
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 26/03/2019 8:26:40 CH
  Sau gần 5 năm triển khai thí điểm xây dựng các trung đội tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tổ chức Đảng, lực lượng tự vệ trong doanh nghiệ...
 • 24/03/2019 7:00:53 CH
  Với đặc thù là địa phương thu hút đông đảo thanh niên công nhân đến sinh sống và làm việc, thời gian qua công tác phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp và chăm lo đờ...
 • 24/03/2019 9:25:48 CH
  Ngày 22-3, Ðoàn công tác của Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó chủ nhiệm TCCT làm trưở...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)