Chủ đề dư luận
Thời Sự
Vấn đề & Sự kiện
APEC 2017: Vận hội lớn của đất nước
10-11-2017
Sau 32 năm đất nước đổi mới, thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Tầm vóc và ý nghĩa cách mạng sâu sắc của công cuộc đổi mới ở Việt Nam thể hiện ở việc chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Thành tựu đổi mới từ kết hợp nội lực và ngoại lực

Thực tiễn 32 năm đổi mới (bắt đầu từ Ðại hội VI năm 1986), với 7 kỳ đại hội, hai lần ban hành Cương lĩnh và 2 bản Hiến pháp mới, nhận thức của Ðảng ta về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH của đất nước đã có những bước tiến lớn; tiếp tục vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế. Công cuộc đổi mới đã tạo ra bầu không khí dân chủ và cởi mở trong xã hội, đã thiết lập được các cơ chế và chính sách để thực hiện quyền dân chủ của nhân dân.

t2_101117_1.jpg
Hơn ba thập kỷ đổi mới, kinh tế Việt Nam đã bước đầu chuyển dịch theo hướng hiện đại. Trong ảnh: Toàn cảnh TP. Đà Nẵng - nơi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Tận dụng lợi thế của một nước đi sau trong tiến trình toàn cầu hóa và vị thế địa - kinh tế nhờ nằm ở trung tâm một khu vực kinh tế năng động nhất thế giới, Việt Nam đã tích cực và chủ động hội nhập quốc tế để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy nguồn lực bên trong; đồng thời huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia, phấn đấu để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại thay vì thực hiện tuần tự con đường công nghiệp hóa như nhiều nước đã đi qua.

Hơn ba thập kỷ đổi mới, kinh tế của Việt Nam đã bước đầu chuyển dịch theo hướng hiện đại. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm khu vực nông nghiệp, tăng khu vực dịch vụ và công nghiệp. Nước ta đã dần hình thành đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường, vận hành cơ bản thông suốt, gắn kết với thị trường khu vực và quốc tế. Thị trường hàng hóa, dịch vụ đã có bước phát triển và hoàn thiện về quy mô, cơ cấu hàng hóa - thị trường trong và ngoài nước, kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, cơ chế quản lý, mức độ cạnh tranh. Tăng trưởng kinh tế đã cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xây dựng con người, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đặc biệt là trong vấn đề giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội, chính sách bảo hiểm y tế toàn dân tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục.

Hành trình vươn ra “biển lớn”

Ngay từ Ðại hội Ðảng VI (năm 1986), Ðảng đã chủ trương: Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ðến tháng 5-1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới. Liên tiếp các kỳ Ðại hội Ðảng VII, VIII, IX, X, XI, Ðảng ta tiếp tục chủ trương mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Tại Ðại hội Ðảng XII, Ðảng ta chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các mối quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Có thể khẳng định, trong chính sách đối ngoại, chủ trương và định hướng lớn của Ðảng và Nhà nước ta là đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại. Ðảng ta bắt đầu từ chủ trương “muốn là bạn” đến “sẵn sàng là bạn” và hiện nay “là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế. Từ “phá thế bị bao vây, cấm vận” tiến đến “hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới”, và tiếp theo là “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” một cách toàn diện.

Quá trình đổi mới cũng là một chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, theo nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu. Việt Nam đã tăng cường hợp tác và đối thoại chiến lược với nhiều đối tác; nâng cấp quan hệ song phương với một số quốc gia thành đối tác chiến lược và đối tác hợp tác toàn diện; đưa quan hệ hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Việt Nam đã chủ động tham gia tích cực, có trách nhiệm trong các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc (LHQ), trong xây dựng Cộng đồng ASEAN và hoàn thiện thị trường trong nước đầy đủ hơn theo cam kết WTO. Kiên trì cùng ASEAN thúc đẩy thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Ðông (DOC) và tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Ðông (COC). Tại các diễn đàn như ASEM, APEC, LHQ, Việt Nam đều có tiếng nói, đề xuất sáng kiến, được các nước tôn trọng. Việt Nam cũng đã được bầu vào nhiều vị trí quan trọng như: Ủy viên không thường trực của HÐBA LHQ (nhiệm kỳ 2008 - 2010), thành viên Hội đồng Kinh tế xã hội LHQ (ECOSOC) (nhiệm kỳ 1998 - 2000, 2016 - 2018), thành viên Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ - UNESCO (nhiệm kỳ 1978 - 1983, 2001 - 2005, 2009 - 2013 và 2015 - 2019), Tổng thư ký ASEAN (nhiệm kỳ 2013 - 2017)...

Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ với 185 nước trong tổng số 193 nước của Liên hợp quốc; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại tất cả các châu lục; tham gia vào 70 tổ chức quốc tế, khu vực; hợp tác nhiều mặt với các nước tạo sự tin cậy, tranh thủ được nguồn lực để phát triển đất nước, sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước… Ðặc biệt, công tác kiều bào của nước ta trong 32 năm qua đã có nhiều thành tựu lớn. Sau khi Nghị quyết 36 ra đời đã gắn kết cộng đồng kiều bào với cộng đồng trong nước, khẳng định quan điểm của Nhà nước ta coi kiều bào là một bộ phận không thể tách rời, tranh thủ được sự ủng hộ của kiều bào đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới

Những thành tựu 32 năm qua đã tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XII (năm 2016) nêu rõ: “Ðẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

Hiện tại và tương lai, Việt Nam tiếp tục phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Nước ta tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ động tham gia vào nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị và hệ thống sản xuất toàn cầu, cải thiện vị thế và sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp và từng ngành kinh tế của nước ta trên thị trường thế giới; đồng thời, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế với nền kinh tế đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Những năm tới cũng là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầng mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Nước ta tiếp tục tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong một thế giới nhiều biến động, để đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển sáng tạo, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tựu trung lại, thành tựu của Việt Nam trong 32 năm qua cùng với việc lần thứ hai được đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 đã khẳng định đường lối đổi mới của Ðảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Ðường lối đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chuyển tới bạn bè năm châu về hình ảnh một dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đổi mới, năng động, tích cực phấn đấu vì hòa bình, tiến bộ xã hội và những giá trị chung của nhân loại.

Qua 32 năm thực hiện đường lối đổi mới, với những thành tựu đạt được trong hoạt động đối ngoại, nước ta đã giành những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, quan hệ quốc tế có những thay đổi sâu sắc. Những dấu mốc đáng nhớ của các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam hơn ba thập kỷ qua có thể kể đến: Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (năm 1991), với Hoa Kỳ (năm 1995), thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (năm 1995), gia nhập Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương - APEC (năm 1998), thành viên Tổ chức Thương mại thế giới - WTO (năm 2006), ký Tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu - EVFTA (năm 2015)...

Trần Tiến Duẩn
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)