Chủ đề dư luận
Thời Sự
Trong dòng sự kiện
Vững niềm tin với Đảng
2-2-2018
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo được thông qua tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) xác định: cách mạng việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt đúng xu thế phát triển, gắn dân tộc với thời đại, quốc gia với quốc tế. Vì vậy, trong những bước ngoặt lịch sử, Đảng đã kịp thời đề ra chủ trương, đường lối và những quyết sách sáng suốt, đúng đắn đáp ứng yêu cầu cách mạng Việt Nam; đã quy tụ đoàn kết tất cả các giai cấp và các tầng lớp yêu nước, tạo thành lực lượng cách mạng to lớn…

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được tôi luyện, trưởng thành và đã làm giàu thêm, đẹp thêm truyền thống quý báu, với bản chất tốt đẹp của Đảng. Nhìn lại hơn 30 năm thực hiện quan điểm, đường lối đổi mới toàn diện, trước hết là “đổi mới tư duy kinh tế và tư duy lý luận”, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật và đánh giá đúng sự thật”, trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn sâu sắc, với quyết tâm chính trị, củng cố niềm tin, thống nhất nhận thức, ý chí hành động, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm cao độ, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được giữ vững, đối ngoại mở rộng. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước được tăng cường, tạo ra thế và lực mới. Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Vững tin và tự hào về truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Toàn Đảng và mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc, nhất quán và xác định rõ trách nhiệm lớn lao trong việc giữ vững bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Điều này có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, cùng với đó là giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Mỗi đảng viên cần tự soi rọi lại mình, thường xuyên tự phê bình và phê bình, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, nói đi đôi với làm và thực sự là tấm gương sáng trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí nhằm góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khi mỗi đảng viên ý thức và thực hiện tốt điều này sẽ góp phần nâng cao uy tín của Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân, hướng đến tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hoài Đăng
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 15/01/2019 10:18:54 CH
  Ngày mai (17-1), Sở GD-ĐT sẽ tổ chức khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, năm học 2018 - 2019. Có 80 dự án sẽ tham gia tranh t...
 • 10/01/2019 11:04:07 CH
  Với mức tăng trưởng GDP năm 2018 trên 7%, báo chí quốc tế ca ngợi Việt Nam là “con hổ” mới của nền kinh tế châu Á.
 • 08/01/2019 10:45:29 CH
  Tại hội nghị của ngành Tài nguyên - môi trường được tổ chức ở Hà Nội vào ngày hôm qua 8-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi: “13 triệu tấn rác thải ở nông...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)